YRITYS JA OMISTUSJÄRJESTELYIDEN VAIKUTUKSET

Konsernissa ei tapahtunut tilikaudella 2020 sellaisia yritysjärjestelyitä tai muita toimenpiteitä, joilla olisi ollut olennaisia henkilöstövaikutuksia tai merkittäviä taloudellisia vaikutuksia yhtiöiden toimintaan.

LÄPINÄKYVÄ JA KOHTUULLINEN PALKITSEMINEN

Konserniyhtiöissä hallituksen jäsenten lukumäärät sekä heille maksettujen palkkioiden yhteismäärät vuonna 2020 olivat (luvut tuhatta euroa, t€):

  Governia Oy Kruunuasunnot Oy GoK Oy Pietarin Suomi-Talo Oy Rantasarfvik Oy
Jäsenten lukumäärä 4 (4) 5 (5) 1 (1) 2 (2) 3 (2)
Kk-korvaus pj. 1800 €/kk,
muut 1300 €/kk
1200 €/kk*
Kokouspalkkio 600 €/kokous 600 €/kokous*
Palkkiot yht. 99,0 t€ (90,3 t€) 85,8 t€ (91,6 t€)

* Muille kuin Governia –konsernin palveluksessa oleville jäsenille

Kaikki toimitusjohtajat kuten muukin henkilöstö ovat lisäksi yhtiön valtio-omistajan palkitsemisperiaatteiden mukaisen tulospalkkiojärjestelmän piirissä, jossa tulospalkkion maksimimäärä on enintään 15% tai erityisen hyvästä suorituksesta enintään 30% säännönmukaisesta vuosipalkasta. Missään yhtiössä johto tai työntekijät eivät omista konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeita eikä millään konserniyhtiöllä ole käytössä optiojärjestelmää.

Governia-konsernin yhtiöissä vuodelta 2020 maksettavat palkat ja palkkiot ovat:

KIINTEÄT PALKKIOT (tuhatta euroa) Governia Oy Kruunuasunnot Oy Pietarin Suomi-Talo Oy
Hallitus 99 (90,3) 85,8 (91,6) 0 (0)
Toimitusjohtaja 161,3 (161,3) 138,4 (138,4) 87,5 (74)
Henkilöstö n/a 978,3 (981,3) 25,5 (32,6)
Yhteensä 310,3 (311) 1 202,4 (1 211,3) 113 (106,6)
MUUTTUVAT PALKKIOT (tuhatta euroa) Governia Oy Kruunuasunnot Oy Pietarin Suomi-Talo Oy
Toimitusjohtaja 16,7 (0) 19,6 (30,4) 7,1 (8,5)
Henkilöstö n/a 115,7 (94,4) 2,3 (0)
Yhteensä 23,5 (8,8) 135,3 (124,9) 9,4 (2,5)
% kokonaispalkasta Governia Oy Kruunuasunnot Oy Pietarin Suomi-Talo Oy
Toimitusjohtaja 10,35 % 14,2 % 8,5 % (6,7 % 5kk)
Henkilöstö 13,65 % 9,6-14,2 % 8,4 %

Ympäristövastuut

MAANPUHDISTUSVASTUU PURSIALASSA

Mikkelin Pursialassa sijaitsevan entisen VR:n ratapölkkykyllästämön maaperän ja pohjavesien puhdistusvastuu siirtyi Governialle vuonna 2005.

Maanpuhdistuksen tavoitteena on vähentää maaperässä olevan myrkyllisen kreosootin vaikutusta pohjaveteen ja turvata Mikkelin Pursialan vedenottamon raakaveden laatu. Pohjavedessä olevien yhdisteiden kulkeutumisen etenemistä pohjaveden virtaussuunnassa seurataan voimassa olevan tarkkailuohjelman mukaisesti ja haitta-aineiden kulkeutuman riskejä varten on tehty varautumissuunnitelma.

Ennen vuotta 2009 toteutettiin maanvaihtoja niin pitkälti kuin se oli mahdollista ilman riskiä yhdisteiden liikkumisesta. Sen jälkeen puhdistamista jatkettiin pohjavesiä pumppaamalla. Vuonna 2018 aloitettiin kaksivuotinen ns. pumppauskeskeytyskokeilu, jolloin pumppausta tehtiin kuuden kuukauden jaksoissa ja pidettiin välissä kuuden kuukauden tauko. Viimeisin pumppausjakso päättyy kevättalvesta 2021. Näytteiden seurantatulokset osoittavat, että pumppaamisella ja sen keskeytyksellä ei ole olennaista vaikutusta pitoisuuksiin, joten vuoden 2020 aikana käynnistettiin hakemuksen laatiminen valvovan viranomaisen (paikallinen ELY-keskus) luvan saamiseksi pumppauksen lopettamiselle, minkä jälkeen jatketaan vain säännöllistä näytteiden seurantaa.

Ohjausryhmä piti yhden seurantapalaverin. Ohjausryhmään kuuluvat valvova viranomainen (Etelä-Savon ELY-keskus), Mikkelin kaupunki ja Mikkelin vesilaitos, Governia Oy ja Väylä sekä asiantuntijakonsulttina Ramboll.

  2020 2019 2018 2017 2016 2015
Pumpattu vesimäärä vuodesta 2009 159 300 m3 143 000 m3 130 000 m3 122 000 m3 110 000 m3 90 000 m3
Kreosoottia poistettu pumppauskunnostuksella vuodesta 2009 740 kg 669 kg 600 kg 579 kg 519 kg 413 kg
Kreosoottia jäljellä (arvio) 15 260 kg 14 231 kg 14 300 kg n. 14 900 kg 15 481 kg 16 000 kg
Rautasakan määrä 0 kg 0 kg 12 500 kg 24 680 kg 36 000 kg 23 000 kg
Governian osuus kustannuksista 103 000 € 70 650 € 67 000 € 70 000 € 90 000 € 187 000 €