Governiassa tehtiin vuotuinen nykyisen omistussalkun ja omistajastrategian tarkastelu kullekin tytäryhtiölle ja muille omistusosuuksille. Vuoden 2020 aikana Governian omistus Rantasarfvik Oy:stä kasvoi 100%:iin.

Kruunuasunnot on asettanut kestävän liiketoiminnan ja yhteiskuntavastuun painopistealueiksi asiakkaat, työyhteisön, ympäristön ja rehdin liiketoiminnan ja näille on määritelty vuosittaiset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Yhteiskuntavastuuraportointi tapahtuu kansainvälistä GRI-standardiohjeistoa (Global Reporting Initiative) noudattaen. Vuonna 2020 saavutetuista tuloksista voit lukea Kruunuasuntojen yhteiskuntavastuuraportista täältä. Kruunuasuntojen strategiaa päivitettiin ja määritettiin strategiset tavoitteet muuttuvassa toimintaympäristössä seuraavalle 3-vuotiskaudelle.

Pietarin Suomi-Talon operatiivinen toiminta jatkui täysimittaisena vuoden 2020 alusta, mutta pandemian seurauksena vuokraus- ja palveluliiketoiminta keskeytyi lähes täysin loppuvuodeksi. Vastuullisuuden kannalta olennaisimpia toimenpiteitä olivat:

 • Strategian valmistelu ja tavoitteiden asetanta pidemmälle ajanjaksolle sekä vuosittainen toteutuma- ja muutostarvetarkastelu
 • Liiketoimintakonseptin jatkokehitys muuttuvassa toimintaympäristössä ja -kentässä.
 • Vastuullisuustavoitteiden ja mittareiden asetanta
 • Taloudellisten tavoitteiden seuranta itsekannattavuuden saavuttamiseksi
 • Vaikuttavuussuunnitelman laadinta ja sen seuranta
 • Ympäristövaikutuksen minimointi jätteiden lajittelulla käynnistetty, sähkön- ja lämmönkulutuksen lähtöarvot koottu
 • Riskien arviointi ja hallintakeinot määritelty sekä kriisinhallinta- ja viestintäohjeistus jalkautettu

Vuonna 2020 tehdyistä toimenpiteistä ja saavutetuista tuloksista voit lukea tarkemmin Suomi-Talon omasta yhtiökohtaisesta yritysvastuu raportista, joka julkaistaan Suomi-Talon internet-sivuilla.

Vuoden 2021 osalta vastuullisten toimintatapojen kehittämisen painopisteitä tulevat olemaan edellä mainittujen ohella:

 • Strategian jatkotyöstö ja strategisten tavoitteiden asetanta pidemmälle ajanjaksolle sekä vuosittainen toteutuma- ja muutostarvetarkastelu
 • Liiketoimintakonseptin jatkokehitys muuttuvassa toimintaympäristössä ja -kentässä sekä työelämän murroksessa.
 • Vuotuisten ESG-vastuullisuustavoitteiden ja mittareiden asetanta
 • Taloudellisten tavoitteiden seuranta itsekannattavuuden saavuttamiseksi

ERITYISTEHTÄVIEN EDELLYTTÄMÄN TALOUDELLISEN TOIMINTAKYVYN JA VALMIUDEN YLLÄPITO

Osa-alue

Mittari

Tot. 2020

Tot. 2019

Tot. 2018

1)

Maksuvalmius

Quick ratio

157

174

43

2)

Vakavaraisuus

Omavaraisuusaste

80,6%

79,5%

77,5%

3)

Velanottokyky

Nettovelkaantumisaste

-9,3%

-8,4%

-0,3%

Governian Venäjän sivuliike ei sis. yllä oleviin lukuihin

Governian konserniyhtiöilleen antaman tai kanavoiman lainarahoituksen tarkoituksena on mahdollistaa kuhunkin toimeksiantoon/omistukseen liittyvät investoinnit. Vuoden 2020 lopussa Governian konserniyhtiöilleen antamaa lainarahoitusta oli 35,1 (33,5) milj. euroa ja näiden rahoittamiseen liittyviä korollisia velkoja yhteensä 24,5 (26,5) milj. euroa.