ERITYISTEHTÄVIEN EDELLYTTÄMÄN TALOUDELLISEN TOIMINTAKYVYN JA VALMIUDEN YLLÄPITO

Yhtiömme vastuullisuus valtio-omistajan omistus- ja rakennejärjestelyitä sekä muita sille osoitettuja tehtäviä toteuttavana tahona edellyttää siitä huolehtimista, että meillä on jatkuvasti riittävä taloudellinen toimintakyky huolehtia meille osoitetuista tehtävistä valmius uusien tehtävien vastaanottamiselle. Tämän kannalta keskeistä on kyetä ylläpitämään pitkällä aikavälillä hyvää:

1.

maksuvalmiutta

2.

vakavaraisuutta

3.

rahoituksen hankintakykyä

VASTUULLINEN VEROKANSALAISUUS

Kukin operatiivista liiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö maksaa verot omasta toiminnastaan siihen maahan, johon ne liiketoiminnan perusteella pitää maksaa. Emme salli konsernissamme kytköksiä niin sanottuihin veroparatiisiyhtiöihin.

Jokainen konsernin yritys vastaa itsenäisesti verosuunnittelustaan tarkoituksenmukaisuuden periaatteella. Aggressiivinen verosuunnittelu on kiellettyä. Verosuunnittelua tehdään vain verovähennyskelpoisten tilinpäätössiirtojen, tilinpäätösvarausten ja konserniavustusten muodossa lainsäädännön puitteissa.

Veroasioiden johtamisessa keskeistä on epävarmuustekijöiden hallitseminen ja pienentäminen. Epäselvissä tilanteissa käytetään ulkopuolisia veroasiantuntijoita. Lisäksi varmistetaan, että yhteistyö veroviranomaisten kanssa toimii hyvin, verotuksen sääntelymuutoksiin vastataan ajoissa ja mahdollisiin yllätyksiin reagoidaan viivytyksettä.

YRITYS- JA OMISTUSJÄRJESTELYIDEN VAIKUTUKSET

Huolehdimme meille toimeksi annettujen yritys- ja omistusjärjestelyjen toteuttamisesta niin, että vastuullisuuden näkökulmat tiedostetaan ja huomioidaan kaikessa päätöksenteossa. Tämä sisältää myös Governia Oy:n taloudellisten valmiuksien varmistamisen ja ylläpidon, jotta olemme valmiit hoitamaan myös uusia toimeksiantoja.

Yritys- ja omistusjärjestelyissä korostuu erityisesti taloudellinen ja sosiaalinen vastuu, jossa keskeistä on

  • valtio-omistajalle kokonaistaloudellisesti kannattavat irtautumiset ja realisoinnit. Tämä sisältää myös omistettujen yritysten ja yritysjärjestelyiden vaikutukset henkilöstöön, paikalliseen elinkeinoelämään, ympäristöön ja yhteiskuntaan.
  • yhtiön sijoitusvarallisuudesta huolehtiminen ja sen kehittäminen matalalla riskillä maksuvalmiuden heikentymättä

Lisäksi kulloisillekin erityistehtäville asetetaan omat toimeksiantokohtaiset tavoitteet, joihin voi liittyä myös yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä tavoitteita ja vastuita.

LÄPINÄKYVÄ JA VASTUULLINEN PALKITSEMINEN

Kaikissa konsernimme yrityksissä on käytössä koko henkilöstöä koskevat tulospalkkio-ohjelmat konsernin palkitsemispolitiikan mukaisesti. Ylimmän johdon palkitsemisessa noudatetaan Valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen 8.4.2020 mukaista palkitsemisohjetta. Sen mukaan tulospalkkion enimmäismäärä voi olla 15 % vuosipalkasta tai palkkionsaajan poikkeuksellisen hyvän henkilökohtaisen suorituksen perusteella enintään 30 %. Johdon tulospalkkiot perustuvat kokonaan lyhyen aikavälin palkitsemiseen. Pitkän aikavälin palkitsemiseen perustuvaa tulospalkkio-ohjelmaa ei yhtiöissä ole käytössä, eikä minkään yhtiön ylin johto omista yhtiön osakkeita eikä optioita.

YRITYSVASTUUN JOHTAMISVÄLINEET

Yritysvastuuseen liittyvät asiat ovat monella tavalla osa päivittäistä toimintaamme ja päätöksentekoa. Tässä on lueteltu keskeisimmät muut johtamisvälineet, joiden avulla huolehdimme vastuullisesta toiminnasta konsernin eri yhtiöissä:

HALLITUSTYÖSKENTELY KONSERNIYHTIÖISSÄ Governian toimitusjohtaja kuuluu jokaisen konserniyhtiön hallitukseen. Hallitustyöskentelyn kautta varmistamme Yritysvastuuta koskevan seurannan toteutumisen hallituksessa sekä vastuullista toimintaa koskevien toimintaohjeiden ja -periaatteiden asianmukaisuuden ja riittävyyden.
EETTISET OHJEET Governiassa käytössä oleva eettisen toiminnan ohjeistus koskee kaikkia konserniin kuuluvia yhtiöitä. Ohjeistus päivitettiin viimeksi keväällä 2016. Tytäryhtiöissä eettisen toiminnan valvonta on yhtiöiden hallitusten vastuulla.
RAHOITUSPOLIITIIKAN PUITEOHJEISTUS Emoyhtiön rahoituspolitiikan puiteohjeistus toimii ohjeena konserniyhtiöiden rahoituspolitiikan laadinnassa ja ohjaa mm. rahoituslähteiden ja korkosuojausinstrumenttien valinnassa, rahoitusriskien hallinnassa ja valvonnassa.
YHTIÖKOHTAINEN RISKIENHALLINTAJÄRJESTELMÄ Jokaisen tytäryhtiön hallitus vastaa, että yhtiössä tehdään vähintään vuosittainen riskiarviointi.
KONSERNIN PALKITSEMISPERIAATTEET Konsernin emoyhtiönä Governian hallitus seuraa, että yhtiökohtaisissa palkitsemisohjelmissa noudatetaan valtion periaatepäätöksen mukaista palkitsemista.
TOIMENPIDE- JA VARAUTUMISSUUNNITELMAT Kaikissa ympäristövastuiden hoitoon liittyvissä tehtävissä tulee olla käytössä toimenpide- ja varautumissuunnitelmat viranomaisten edellyttämässä laajuudessa. Kaikilla konserniyhtiöillä on jalkautettu kriisinhallinta- ja -viestintäohjeistus.
SISÄINEN TARKASTUS JA CONTROLLER-TOIMINTO Kaikissa konserniyhtiöissä toimii sisäinen tarkastus, minkä lisäksi jokaiseen yhtiöön tehdään vähintään yksi tilikauden aikainen tilintarkastuskäynti normaalin tilinpäätöstarkastuksen lisäksi. Konsernitason controller-toiminto seuraa ja analysoi tytäryhtiöiden taloudellista raportointia säännöllisesti sekä raportoi siitä emoyhtiön hallitukselle.