Governia Oy on Suomen valtion kokonaan omistama ja valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston ohjauksessa toimiva valtion erityistehtäväyhtiö, joka

  • on määräaikainen toiminta-alusta valtion osoittamille toimeksiannoille ja valtion talousarvion ulkopuolisille rahoitusratkaisuille,
  • kasvattaa yritysten ja omaisuuserien omistaja-arvoa kullekin erikseen määritetyn omistusstrategian mukaisesti liiketaloudellisin perustein ja pitkäjänteisesti,
  • realisoi yhtiöitä ja omaisuuseriä omistusstrategiansa mukaisesti,
  • toteuttaa valtion omistuksiin liittyviä yhteiskuntavastuullisia tehtäviä, jotka tähtäävät taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen vaikutuksen saavuttamiseen, sekä
  • toteuttaa erityistä tehtäväänsä hallinnoida valtion epätyypillisiä omistuksia, jotka eivät kuulu muiden valtion erityistehtäväyhtiöiden vastuulle.

Governia Oy:n toimintamalli mahdollistaa nopean reagoinnin, valtion toimeksiantojen rahoituksen sekä ketterän ja kustannustehokkaan keinon hallinnoida valtion sille luovuttamia omistuksia.

Operatiivista toimintaa harjoittavat tytäryhtiöt toimivat itsenäisesti sekä muista konserniyhtiöistä riippumattomasti. Governia Oy huolehtii erityisesti hallitustyöskentelyn kautta niiden liiketoiminnan strategisesta ohjauksesta ja operatiivisen toiminnan sekä riskienhallinnan valvonnasta. Governia Oy tuottaa ei-operatiivisille tytäryhtiöilleen niiden tarvitsemat hallinto- ja tukipalvelut.

Henkilöresurssit muodostuvat työparina toimivasta toimitusjohtajasta ja talouspäälliköstä. Governian hallituksen nimittää valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Hallitukseen kuuluu neljä jäsentä, joista päättyneellä kaudella yksi on omistajaohjausosastolta, yksi muualta valtionhallinnosta ja kaksi on valtionhallinnon ulkopuolelta.

Governian omistusten salkutus

Roolimme suhteessa omistuksiin on riippuvainen kunkin omistuksen tarkoituksesta ja valtio-omistajan antamasta tavoitteesta, jotka jakautuvat neljään pääryhmään: