Governia-konsernin palkitsemispolitiikka

1. Johdanto

Governia-konsernin (”konserni”) palkitsemispolitiikka koskee hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan/ien sekä henkilöstön palkitsemista. Valtion erityistehtäväyhtiönä Governia Oy ja sen konserniin kuuluvat yhtiöt noudattavat kulloinkin voimassa olevia valtio-omistajan päättämiä linjauksia ja ohjeita palkitsemisesta sekä hyvää hallintotapaa.

Palkitsemispolitiikan keskeisenä tavoitteena on edistää konserniyhtiöiden kilpailukykyä, pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä yhtiöiden asettamien tavoitteiden (ml. vastuullisuustavoitteiden) ja strategian toteutumista. Lisäksi tavoitteena on myötävaikuttaa omistaja-arvon suotuisaan kehitykseen.

Kaiken konsernissa tapahtuvan palkitsemisen tavoitteena on kannustaa hyviin suorituksiin ja motivoida henkilöstöä pitkäjänteiseen työhön yrityksen päämäärien saavuttamiseksi. Palkitseminen on yksi tekijä, jolla pyritään varmistamaan kyvykkäiden ja motivoituneiden henkilöiden saamisen kuhunkin tehtävään organisaation kaikilla tasoilla.

Palkitsemista koskeva päätöksenteko on kuvattu jäljempänä erikseen. Päätöksenteossa noudatetaan osakeyhtiölain hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan esteellisyyttä koskevia säännöksiä.

2. Palkitsemisen perusperiaatteet

Palkitsemispolitiikan keskeisenä periaatteena on, että palkitsemisen tulee edistää em. mainittujen tavoitteiden saavuttamista sekä tarjota tasoltaan ja rakenteeltaan kilpailukykyinen ja markkinakäytännön mukainen kokonaisuus.

Palkitsemisen tulee olla kohtuullista, oikeudenmukaista ja läpinäkyvää ja suhteessa yhtiön kokoon, sen tehtäviin, asemaan markkinoilla, sekä yleiseen palkkatasoon. Konsernin on kyettävä palkkaamaan johtoa ja henkilöstöä kilpailukykyisin ehdoin. Palkitseminen on hallituksen työkalu, jolla edistetään määriteltyjen tavoitteidensaavuttamista ja yhtiön pitkäjänteistä arvonnousua. Hyvin suunniteltu palkitseminen perustuu konsernin ja sen yhtiön kannalta olennaisiin tuloksellisuuden ja vastuullisuuden mittareihin ja se ohjaa toimintaa haluttuun suuntaan.

Toimitusjohtajien ja muun henkilöstön palkka määritellään sopimukseen perustuvana kiinteänä kokonaispalkkana, minkä lisäksi konsernissa on käytössä tulokseen perustuva muuttuva palkitseminen.

Kiinteän palkan määräytymisen lähtökohtana on tehtävän vaativuus, henkilön kokemus ja osaaminen. Mikäli henkilöstöön sovelletaan työehtosopimusta, se määrittää osaltaan palkkauksen perusteen ja työsuhteen kriteerit.

Kiinteän kokonaispalkan lisäksi maksettavien tulospalkkioiden perusteena olevien tavoitteiden on oltava vaativia ja johdon on omalla panoksellaan kyettävä vaikuttamaan tavoitteen saavuttamiseen.

Muuttuvan palkitsemisen on tuettava tuloksentekokykyä ja pitkäjänteistä sitoutumista huomioiden näiden erilaisten kriteeristöjen vaatimukset. Muuttuva tulospalkkiojärjestelmä laaditaan vuodeksi kerrallaan, ja muuttuvalle palkitsemisen kokonaismäärälle on määritelty enimmäisrajat, jotka noudattavat valtio-omistajan palkitsemista koskevia periaatteita. Muuttuva palkitseminen perustuu ennalta määrättyihin suoritus- ja tuloskriteereihin. Periaatteena on palkita erinomaisesta suorituksesta.

Tarvittaessa yhtiön hallitus voi aina peruuttaa, lykätä tai kohtuullistaa muuttuvaa palkitsemisen osaa.

Palkka ja työsuhde-etuudet noudattavat lakeja, muita mahdollisia säädöksiä ja määräyksiä.

3. Palkitsemisen tavoitteet

Palkitsemisen tavoitteena on:

  • Tukea konserninyhtiön strategian mukaisten tavoitteiden ja hyvän hallinnon toteutumista, taloudellista menestystä, emoyhtiölle määriteltyä erityistehtävää sekä huolehtia yhtiön tuloksellisesta toiminnasta ja kilpailukyvyn ylläpitämisestä.
  • Kannustaa hyviin suorituksiin sekä motivoida johtoa ja henkilöstöä pitkäjänteiseen työhön konserniyhtiön päämäärien saavuttamiseksi.
  • Varmistaa kyvykkäiden ja motivoituneiden henkilöiden palkkaaminen, pysyvyys ja sitouttaminen tarvittaviin konserniyhtiön tehtäviin.

Erityisesti emoyhtiö Governia Oy:n toiminnan luonteen vuoksi voi olla vaikea ennalta tietää kaikkia vuoden tapahtumia. Tämän takia on mahdollista tarvittaessa korjata tavoiteasetantaa vuoden aikana, mikäli muuttunut tilanne sitä edellyttää.

4. Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää varsinainen yhtiökokous vuosittain.

Valtio on ilmoittanut noudattavansa hallitusjäsenten palkitsemisessa avoimuuden ja kohtuullisuuden periaatteita. Valtio-omistaja nimittää osaavia henkilöitä valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksiin ottaen huomioon yhtiöiden palkitsemistasojen erilaiset vaatimukset. Kuten muussakin palkitsemisessa, myös hallituspalkkioissa yhtiöiden toiminnan luonteen tulee näkyä jatkossa vahvemmin palkitsemisen tasossa.

Valtio on linjannut, että hallitustyöskentelystä maksettavasta korvauksesta päätettäessä on otettava huomioon muun muassa yhtiön yhteiskunnallinen asema, markkinatilanne, hallitustyöskentelyn kansainvälisyyden ja omistaja-arvon kasvattamisen vaatimukset ja kaikkien osakkeenomistajien yhteinen etu. Valtion näkemyksen mukaan hallitustyöskentelystä maksettava korvaus ei ole eläkkeenperusteena olevaa työansiota.

5. Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää kunkin konserniyhtiön hallitus. Palkitsemisen valmistelusta vastaa hallituksen puheenjohtaja esimiehenä.

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta luontoisetuineen ja muuttuvasta vuotuisesta tulospalkkiosta. Tavoitteiden mukainen muuttuvan palkitsemisen yhteenlaskettu maksettu kokonaismäärä on vuosittain enintään 15 prosenttia palkkionsaajan kiinteästä vuosipalkasta. Jos yhtiön ja palkkionsaajan suoritus on poikkeuksellisen hyvä, voi maksettavien palkkioiden yhteenlaskettu enimmäismäärä vuosittain olla enintään 30 prosenttia kiinteästä palkasta.

Muuttuvien palkitsemisen osien määräytymisperusteina ovat hallituksen vahvistamat tavoitteet. Tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat yhtiön strategian toteutumista sekä pitkän ja lyhyen aikavälin taloudellista menestystä. Taloudellisten kriteerien lisäksi tavoitteet voivat sisältää myös muita kriteerejä. Hallitus arvioi ja vahvistaa tavoitteiden toteutumisen vuosittain.

Toimitusjohtajan toimisuhteeseen sovellettavat ehdot sovitaan hallituksen hyväksymässä toimitusjohtajan johtajasopimuksessa. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehtojen määrittelyn periaatteena on, että ehdot tarjoavat toimitusjohtajalle tasoltaan ja rakenteeltaan kilpailukykyisen ja markkinakäytännön mukaisen palkitsemisen kokonaisuuden. Uusissa sopimuksissa erityisesti kiinteän palkitsemisen tasoa harkitaan tarkkaan, tarvittaessa alaspäin.

6. Henkilöstö

Henkilöstön osalta on perusteltua käyttää kannustavia palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmiä. Työntekijöiden kannustavat palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmät tulee lähtökohtaisesti sitoa sellaisiin tavoitteisiin, joiden saavuttamiseen työntekijä voi itse merkittävästi vaikuttaa. Myös yhtiökohtaisesti hyvästä kokonaistuloksesta on perusteltua huomioida henkilöstöä asianmukaisella tavalla

Tuloksellisuuteen perustuvan palkitsemisen on oltava oikeudenmukaista ja soveltuvin osin käytetään kannustavia palkkarakenteita, joissa hyvästä tuloksesta tai työsuorituksesta palkitaan. Näiden linjausten tarkempi toteutustapa arvioidaan yhtiökohtaisesti yhtiöiden hallitusten toimesta.

7. Voimassa olevat järjestelmät

Konsernissa on käytössä ainoastaan lyhyen aikavälin eli enintään vuoden voimassa oleva tulokseen perustuva kannustinjärjestelmä, joka perustuu tulospalkkaukseen tarkoituksenaan ohjata yksilön ja organisaation suoritusta sekä tukea konsernin ja yhtiökohtaisten strategisten tavoitteiden vuosittaista toteutumista. Konserniyhtiöissä ei siten käytetä palkitsemisessa pitkän aikavälin kannustimia. Konsernissa ei myöskään käytetä palkitsemisessa lisäeläkejärjestelyjä.

Konsernissa on henkilökuntaetuja, ja henkilöstöä palkitaan sekä huomioidaan lisäksi erilaisin työhyvinvointia ja terveyttä edistävillä eduilla. Henkilöstöä voidaan palkita myös tarvittaessa hyvään tehtäväkohtaiseen suoritukseen perustuvalla henkilökohtaisella kohtuullisella pikapalkitsemisella. Näitä kokonaisuuksia tarkastellaan ja arvioidaan vuosittain yhtiöiden hallitustasolla.

8. Raportointi

Konserni laatii valtio-omistajan ohjeiden mukaiset palkka- ja palkkioselvitykset hallituksen ja johdon palkitsemisesta, päätöksenteosta, palkitsemisen keskeisistä periaatteista ja toteutuneesta palkitsemisesta. Palkitsemisinformaatio julkaistaan valtio-omistajan ohjeiden mukaisesti, ja palkitsemispolitiikka sekä päättyneen tilikauden palkitseminen kuvataan yhtiökokoukselle.

Konsernin yhtiöt esittävät internetsivuillaan tiedot hallituksen ja toimitusjohtajan sekä johtoryhmän palkitsemisen periaatteista, voimassa olevista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemista koskevat tiedot kokonaistasolla.

9. Palkitsemispolitiikan hyväksyminen, arviointi ja täytäntöönpano

Konsernin palkitsemispolitiikan hyväksyy Governia Oy:n hallitus. Konsernin palkitsemispolitiikka laaditaan toistaiseksi voimassa olevaksi ja tulospalkitsemisen tavoitteita ja toteumia tarkastellaan vuosittain.

Palkitsemispolitiikka esitetään vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka päättää yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen palkkioista ja niiden määräytymisperusteista.

Hallitus arvioi politiikan toimivuutta ja muutostarpeita. Hallitus hyväksyy politiikkaan mahdollisesti tehtävät muutokset ja vastaa politiikan täytäntöönpanosta.

Vahvistettu Governia Oy:n hallituksessa 24.3.2021