Governiassa tarkasteltiin nykyinen omistussalkku ja määritettiin omistajastrategia kullekin tytäryhtiölle ja muille omistusosuuksille. Samalla kirkastettiin Governian strategia ja tehtäväkenttä huomioiden v. 2019 tehdyn selvitysmiehen raportin valtion sijoitusyhtiöiden tehtävistä, rooleista ja toimialueista.

Kruunuasunnot on asettanut kestävän liiketoiminnan ja yhteiskuntavastuun painopistealueiksi asiakkaat, työyhteisön, ympäristön ja rehdin liiketoiminnan ja näille on määritelty vuosittaiset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Yhteiskuntavastuuraportointi tapahtuu kansainvälistä GRI-standardiohjeistoa (Global Reporting Initiative) noudattaen. Vuonna 2019 saavutetuista tuloksista voit lukea Kruunuasuntojen yhteiskuntavastuuraportista täältä. Tämän lisäksi, koska Kruunuasuntojen strategiakausi tulee päätökseen, vuonna 2019 aloitettiin strategisten tavoitteiden tarkastelu muuttuvassa toimintaympäristössä seuraavalle 3-vuotiskaudelle.

Pietarin Suomi-Talon operatiivinen toiminta talossa saatiin käyntiin täysimittaisena syyskaudella 2019 mittavien peruskorjausten ja toimintaedellytysten parantamisen jälkeen. Vastuullisuuden kannalta olennaisimpia toimenpiteitä olivat:

 • Kiinteistön ylläpito-, suojelu- ja muiden velvoitteiden noudattaminen peruskorjausten yhteydessä Venäjän viranomaisten määräysten ja lakien edellyttämällä tavalla sekä raportointi viranomaisille
 • Kaikki toimintatavat ovat eettisiä, kestäviä ja läpinäkyviä sekä noudattavat Suomen että Venäjän lainsäädäntöä mukaan lukien verotus- ja raportointikäytännöt
 • Liiketoimintakonseptin kehittäminen taloudellisesti kannattavasti ja asiakkaan toimintaa tukevine palveluineen
 • Turvallisen työskentely-ympäristön ja tietoliikennejärjestelmän luominen
 • Vastuullinen työnantajatoiminta noudattamalla henkilöstöhallinnon lakisääteisiä velvoitteita ja laatimalla tarvittavat asiakirjat
 • Konsernin ohjeistukset ml. eettiset ohjeet jalkautettu yhtiössä
 • Ympäristövaikutuksen minimointi jätteiden lajittelulla käynnistetty
 • Riskien arviointi ja hallintakeinot määritelty

Vuoden 2020 osalta vastuullisten toimintatapojen kehittämisen painopisteitä tulevat olemaan edellä mainittujen ohella:

 • Strategian valmistelu ja tavoitteiden asetanta pidemmälle ajanjaksolle sekä vuosittainen toteutuma- ja muutostarvetarkastelu
 • Liiketoimintakonseptin jatkokehitys muuttuvassa toimintaympäristössä ja -kentässä.
 • Vastuullisuustavoitteiden ja mittareiden asetanta
 • Taloudellisten tavoitteiden seuranta itsekannattavuuden saavuttamiseksi
 • Vaikuttavuussuunnitelman laadinta ja sen seuranta

ERITYISTEHTÄVIEN EDELLYTTÄMÄN TALOUDELLISEN TOIMINTAKYVYN JA VALMIUDEN YLLÄPITO

Osa-alue

Mittari

Tot. 2019

Tot. 2018

Tot. 2017

1)

Maksuvalmius

Quick ratio

174

43

179,07

2)

Vakavaraisuus

Omavaraisuusaste

79,5%

77,5%

74,7%

3)

Velanottokyky

Nettovelkaantumisaste

-8,4%

-0,3%

-1,2%

Governian Venäjän sivuliike ei sis. yllä oleviin lukuihin

Governian konserniyhtiöilleen antaman tai kanavoiman lainarahoituksen tarkoituksena on mahdollistaa kuhunkin toimeksiantoon/omistukseen liittyvät investoinnit. Vuoden 2019 lopussa Governian konserniyhtiöilleen antamaa lainarahoitusta oli 42,3 milj. euroa ja näiden rahoittamiseen liittyviä korollisia velkoja yhteensä 28,9 milj. euroa. Vuonna 2019 konserniyhtiöille annettiin oman pääoman ehtoista investointirahoitusta 7 milj. euroa.