ERITYISTEHTÄVIEN EDELLYTTÄMÄN TALOUDELLISEN TOIMINTAKYVYN JA VALMIUDEN YLLÄPITO

Yhtiömme vastuullisuus valtio-omistajan omistus- ja rakennejärjestelyitä sekä muita sille osoitettuja tehtäviä toteuttavana tahona edellyttää siitä huolehtimista, että meillä on jatkuvasti riittävä taloudellinen toimintakyky huolehtia meille osoitetuista tehtävistä valmius uusien tehtävien vastaanottamiselle. Tämän kannalta keskeistä on kyetä ylläpitämään pitkällä aikavälillä hyvää:

1.

maksuvalmiutta

2.

vakavaraisuutta

3.

rahoituksen hankintakykyä

VASTUULLINEN VEROKANSALAISUUS

Kukin operatiivista liiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö maksaa verot omasta toiminnastaan siihen maahan, johon ne liiketoiminnan perusteella pitää maksaa. Emme salli konsernissamme kytköksiä niin sanottuihin veroparatiisiyhtiöihin.

Jokainen konsernin yritys vastaa itsenäisesti verosuunnittelustaan tarkoituksenmukaisuuden periaatteella. Aggressiivinen verosuunnittelu on kiellettyä. Verosuunnittelua tehdään vain verovähennyskelpoisten tilinpäätössiirtojen, tilinpäätösvarausten ja konserniavustusten muodossa lainsäädännön puitteissa.

Veroasioiden johtamisessa keskeistä on epävarmuustekijöiden hallitseminen ja pienentäminen. Epäselvissä tilanteissa käytetään ulkopuolisia veroasiantuntijoita. Lisäksi varmistetaan, että yhteistyö veroviranomaisten kanssa toimii hyvin, verotuksen sääntelymuutoksiin vastataan ajoissa ja mahdollisiin yllätyksiin reagoidaan viivytyksettä.

YRITYS- JA OMISTUSJÄRJESTELYIDEN VAIKUTUKSET

Huolehdimme meille toimeksi annettujen yritys- ja omistusjärjestelyjen toteuttamisesta niin, että vastuullisuuden näkökulmat tiedostetaan ja huomioidaan kaikessa päätöksenteossa. Tämä sisältää myös Governia Oy:n taloudellisten valmiuksien varmistamisen ja ylläpidon, jotta olemme valmiit hoitamaan myös uusia toimeksiantoja.

Yritys- ja omistusjärjestelyissä korostuu erityisesti taloudellinen ja sosiaalinen vastuu, jossa keskeistä on

  • valtio-omistajalle kokonaistaloudellisesti kannattavat irtautumiset ja realisoinnit. Tämä sisältää myös omistettujen yritysten ja yritysjärjestelyiden vaikutukset henkilöstöön, paikalliseen elinkeinoelämään, ympäristöön ja yhteiskuntaan.
  • yhtiön sijoitusvarallisuudesta huolehtiminen ja sen kehittäminen matalalla riskillä maksuvalmiuden heikentymättä

Lisäksi kulloisillekin erityistehtäville asetetaan omat toimeksiantokohtaiset tavoitteet, joihin voi liittyä myös yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä tavoitteita ja vastuita.

LÄPINÄKYVÄ JA VASTUULLINEN PALKITSEMINEN

Kaikissa konsernimme yrityksissä on käytössä koko henkilöstöä koskevat tulospalkkio-ohjelmat. Ylimmän johdon palkitsemisessa noudatetaan Valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen 13.5.2016 mukaista palkitsemisohjetta. Sen mukaan tulospalkkion enimmäismäärä voi olla 15 % vuosipalkasta tai palkkionsaajan poikkeuksellisen hyvän henkilökohtaisen suorituksen perusteella enintään 30 %. Johdon tulospalkkiot perustuvat kokonaan lyhyen aikavälin palkitsemiseen. Pitkän aikavälin palkitsemiseen perustuvaa tulospalkkio-ohjelmaa ei yhtiöissä ole käytössä, eikä minkään yhtiön ylin johto omista yhtiön osakkeita eikä optioita.