Raportointiperiaatteet

Tämä raportti on laadittu soveltaen valtioneuvoston periaatepäätöksen 3.11.2011 liitteen 3 mukaista raportointiohjetta (”Listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden yritysvastuun raportointimalli”). Ellei toisin ole mainittu, raportti kattaa konsernin emoyhtiö Governia Oy:n tiedot. Ohjeen mukaisista tiedoista on raportoitu ne tiedot, jotka on katsottu

 • olennaisiksi yhtiölle ja sen tärkeimmille suorille sidosryhmille;
 • jotka ovat yhtiön välittömässä vaikutuspiirissä; ja
 • joita koskevat tiedot ovat olleet luotettavasti selvitettävissä ja tiedonkeruun piirissä.

Raporttia ei ole laadittu GRI-ohjeiston mukaisesti, mutta raportissa on sovellettu GRI:n perusperiaatteita. GRI on toiminut myös yhtenä mainitun raportointiohjeen lähteenä. Taloudellisen vastuun tunnusluvut on laskettu Yritystutkimusneuvottelukunnan suositusten mukaisesti. Raporttia ei ole varmennettu ulkopuolisen tahon toimesta.

VEROJALANJÄLJEN JA LASKENTAPERIAATTEET JA -MENETELMÄT

 1. Raportti sisältää kaikkien konserniyhtiöiden tiedot paitsi Kruunuasunnot Oy:n vaihto-omaisuudessa olevien asunto-osakeyhtiöiden tiedot, joita ei yhdistellä myöskään konsernitilinpäätökseen. Venäjän yksiköiden osalta raportti ei sisällä välillisesti maksettuja veroja.
 2. Laskennallisesti tuotetut tiedot
  • Vakuutusmaksuverot on laskettu kirjanpidon vakuutusmaksukulujen pohjalta.
  • Sähköverot ja lämmitykseen liittyvät energiaverot on laskettu kulu- ja kulutustietojen perusteella.
  • Vähennyskelvottomat arvonlisäverot on laskettu arvonlisäverollisten kulujen perusteella.
 3. Raportin olennaisimmat rajaukset olennaisuuden periaatteella:
  • Sähköverot ja lämmitykseen liittyvät energiaverot on raportoitu laskennallisina vuokraus- tai tuotantokäytössä olevien tilojen osalta (muut eivät ole olennaisia).
 4. Raportoitaviin tietoihin ei sisälly lainkaan:
  • Mahdollisten elintarvike- ja alkoholiostojen valmisteveroja (eivät olennaisia).
  • Jäteveroja (määrä ei ole selvitettävissä).
  • Omassa käytössä olevan ajoneuvokannan verot (eivät olennaisia).
  • Omien toimitilojen sähkö- ja energiaverot (eivät olennaisia).