YRITYS JA OMISTUSJÄRJESTELYIDEN VAIKUTUKSET

Konsernissa ei tapahtunut tilikaudella 2018 sellaisia yritysjärjestelyitä tai muita toimenpiteitä, joilla olisi ollut olennaisia henkilöstövaikutuksia tai merkittäviä taloudellisia vaikutuksia yhtiöiden toimintaan.

LÄPINÄKYVÄ JA KOHTUULLINEN PALKITSEMINEN

Konserniyhtiöissä hallituksen jäsenten lukumäärät sekä heille maksettujen palkkioiden yhteismäärät vuonna 2018 olivat (luvut tuhatta euroa, t€):

  Governia Oy Kruunuasunnot Oy GoK Oy Pietarin Suomi-Talo Oy
Jäsenten lukumäärä 3 (4) 4 (5) 1 1
Kk-korvaus pj. 1800 €/kk,
muut 1300 €/kk
1200 €/kk* pj. 1 400 €/kk*
Kokouspalkkio 600 €/kokous 600 €/kokous* 400 €/kokous
Palkkiot 2018 yht. 79,4 t€ (102 t€) 82,6 t€ (91,8 t€) 6 t€*

* Muille kuin Governia –konsernin palveluksessa oleville jäsenille

Kaikki toimitusjohtajat kuten muukin henkilöstö ovat lisäksi yhtiön valtio-omistajan palkitsemisperiaatteiden mukaisen tulospalkkiojärjestelmän piirissä, jossa tulospalkkion maksimimäärä on enintään 15% tai erityisen hyvästä suorituksesta enintään 30% säännönmukaisesta vuosipalkasta. Missään yhtiössä johto tai työntekijät eivät omista konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeita eikä millään konserniyhtiöllä ole käytössä optiojärjestelmää.

Governia-konsernin yhtiöissä vuodelta 2018 maksettavat tulospalkkiot ovat:

Tilikaudella 2017 maksetut tulospalkkiot (tuhatta euroa) Governia Oy Kruunuasunnot Oy Pietarin Suomi-Talo Oy
Toimihenkilöt n/a 18,9 n/a
Päälliköt 15 27,4 n/a
Johto 20 56,6 7,2
Kaikki yhteensä 35 102,9 7,2

Ympäristövastuut

MAAPERÄN PUHDISTUSVASTUU SETRIMÄESSÄ

Mikkelin Setrimäessä sijaitsevan entisen VR:n ratapölkkykyllästämön maaperän ja pohjavesien puhdistusvastuu siirtyi Governialle vuonna 2005.

Maanpuhdistuksen tavoitteena on vähentää maaperässä olevan myrkyllisen kreosootin vaikutusta pohjaveteen ja turvata Mikkelin Setrimäen vedenottamon raakaveden laatu. Pohjavedessä olevien yhdisteiden kulkeutumisen etenemistä pohjaveden virtaussuunnassa seurataan voimassa olevan tarkkailuohjelman mukaisesti ja haitta-aineiden kulkeutuman riskejä varten on tehty varautumissuunnitelma.

Ennen vuotta 2009 toteutettiin maanvaihtoja niin pitkälti kuin se oli mahdollista ilman riskiä yhdisteiden liikkumisesta. Sen jälkeen puhdistamista jatkettiin pohjavesiä pumppaamalla. Vuonna 2018 aloitettiin kaksivuotinen ns. pumppauskeskeytyskokeilu, jolloin pumppausta tehtiin kuuden kuukauden jaksoissa ja pidettiin välissä kuuden kuukauden tauko. Viimeisin pumppausjakso päättyy syksyllä 2019. Näytteiden seurantatulokset osoittavat, että pumppaamisella ja sen keskeytyksellä ei ole olennaista vaikutusta pitoisuuksiin, joten vuoden 2019 aikana tullaan hakemaan valvovan viranomaisen (paikallinen ELY-keskus) lupaa pumppauksen lopettamiseen, minkä jälkeen jatketaan vain säännöllistä näytteiden seurantaa.

Ohjausryhmä piti kaksi seurantapalaveria. Ohjausryhmään kuuluvat valvova viranomainen (Etelä-Savon ELY-keskus), Mikkelin kaupunki ja Mikkelin vesilaitos, Governia Oy ja Väylä sekä asiantuntijakonsulttina Ramboll.

  2018 2017 2016 2015
Pumpattu vesimäärä vuodesta 2009 130 000 m3 122 000 m3 110 000 m3 90 000 m3
Kreosoottia poistettu pumppauskunnostuksella vuodesta 2009 600 kg 579 kg 519 kg 413 kg
Kreosoottia jäljellä (arvio) 14 300 kg n. 14 900 kg n. 15 500 kg n. 16 000 kg
Rautasakan määrä 12 500 kg 24 680 kg 36 000 kg 23 000 kg
Governian osuus kustannuksista 67 000 € 70 000 € 90 000 € 187 000 €