Kruunuasunnoissa kestävän liiketoiminnan johtamismalli otettiin käyttöön vuonna 2017 ja vuoden 2018 aikana sen käyttö ja mittareiden säännöllinen seuraaminen vakiinnutettiin osaksi toimintaa. Kruunuasunnoissa saavutetuista tuloksista voit lukea Kruunuasuntojen yhteiskuntavastuuraportista täältä. Lisää johtamismallista voit lukea täältä.

Pietarin Suomi-Talo -kiinteistö hankittiin Venäjän federaatiolta toukokuussa 2018 ja operatiivinen toiminta talossa aloitettiin heinäkuussa 2018. Vastuullisuuden kannalta olennaisimpia toimenpiteitä olivat:

  • Kiinteistöä koskevien suojelu- ja muiden määräyksien noudattaminen.
  • Kaikkien toimintatapojen lainmukaisuuden varmistaminen (ns. compliance) sekä Suomen että Venäjän lainsäädäntöä noudattaen.
  • Valtio-omistajan antaman tavoitteen mukaisen toimintakonseptin kehittäminen taloudellisesti kannattavasti.
  • Organisaation perustaminen ja henkilöstön palkkaaminen.

Vuoden 2019 osalta vastuullisten toimintatapojen kehittämisen painopisteitä tulevat olemaan edellä mainittujen ohella:

  • Corporate governancen ja eettisten toimintatapojen kehittäminen.
  • Kiinteistön kunnostaminen historiallisia arvoja ja suojelumääräyksiä kunnioittaen.
  • Kiinteistön turvallisuuden parantaminen (kulunvalvonta, tietoliikenneyhteydet, fyysinen turvallisuus).
  • Riskien kartoitus ja mitigointi.

ERITYISTEHTÄVIEN EDELLYTTÄMÄN TALOUDELLISEN TOIMINTAKYVYN JA VALMIUDEN YLLÄPITO

Osa-alue

Mittari

Tot. 2018

Tot. 2017

Tot. 2016

1)

Maksuvalmius

Quick ratio

43

179,07

47,8

2)

Vakavaraisuus

Omavaraisuusaste

77,5%

74,7%

66,5%

3)

Velanottokyky

Nettovelkaantumisaste

-0,3%

-1,2%

+30%

Governian Venäjän sivuliike ei sis. yllä oleviin lukuihin

Governian konserniyhtiöilleen antaman tai kanavoiman lainarahoituksen tarkoituksena on mahdollistaa kuhunkin toimeksiantoon/omistukseen liittyvät investoinnit. Vuoden 2018 lopussa Governian konserniyhtiöilleen antamaa lainarahoitusta oli 42,3 (47,1) milj. euroa ja näiden rahoittamiseen liittyviä korollisia velkoja yhteensä 28,9 (34,0) milj. euroa. Vuonna 2018 konserniyhtiöille annettiin oman pääoman ehtoista investointirahoitusta 7 milj. euroa.