ERITYISTEHTÄVIEN EDELLYTTÄMÄN TALOUDELLISEN TOIMINTAKYVYN JA VALMIUDEN YLLÄPITO

Governian vastuullisuus valtio-omistajan omistus- ja rakennejärjestelyitä sekä muita sille osoitettuja tehtäviä toteuttavana tahona edellyttää siitä huolehtimista, että yhtiöllä on jatkuvasti riittävä taloudellinen toimintakyky huolehtia sille osoitetuista tehtävistä sekä valmius uusien tehtävien vastaanottamiselle. Tämän kannalta keskeistä on kyetä ylläpitämään pitkällä aikavälillä hyvää:

1.

maksuvalmiutta

2.

vakavaraisuutta

3.

rahoituksen hankintakykyä

YRITYS- JA OMISTUSJÄRJESTELYIDEN VAIKUTUKSET

Governia huolehtii sille toimeksiannettujen yritys- ja omistusjärjestelyjen toteuttamisesta niin, että vastuullisuuden näkökulmat tiedostetaan ja huomioidaan kaikessa päätöksenteossa. Tämä sisältää myös Governia Oy:n taloudellisten valmiuksien varmistamisen ja ylläpidon, jotta yhtiö on valmis hoitamaan myös uusia toimeksiantoja.

Yritys- ja omistusjärjestelyissä korostuu erityisesti taloudellinen vastuu, jossa keskeistä on:

  • Valtio-omistajalle kokonaistaloudellisesti kannattavat irtautumiset ja realisoinnit. Tämä sisältää myös omistettujen yritysten ja yritysjärjestelyiden vaikutukset henkilöstöön, paikalliseen elinkeinoelämään, ympäristöön ja yhteiskuntaan.
  • Yhtiön sijoitusvarallisuudesta huolehtiminen ja sen kehittäminen matalalla riskillä maksuvalmiuden heikentymättä.

Lisäksi kulloisillekin erityistehtäville asetetaan omat toimeksiantokohtaiset tavoitteet, joihin voi liittyä myös yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä tavoitteita.

LÄPINÄKYVÄ JA VASTUULLINEN PALKITSEMINEN

Kaikissa konsernin yrityksissä on käytössä koko henkilöstöä koskevat tulospalkkio-ohjelmat. Ylimmän johdon palkitsemisessa noudatetaan Valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen 13.5.2016 mukaista palkitsemisohjetta. Sen mukaan tulospalkkion enimmäismäärä voi olla 15 % vuosipalkasta tai palkkionsaajan poikkeuksellisen hyvän henkilökohtaisen suorituksen perusteella enintään 30 %. Johdon tulospalkkiot perustuvat kokonaan lyhyen aikavälin palkitsemiseen. Pitkän aikavälin palkitsemiseen perustuvaa tulospalkkio-ohjelmaa ei yhtiöissä ole käytössä, eikä minkään yhtiön ylin johto omista yhtiön osakkeita eikä optioita.