Governia Oy on Suomen valtion kokonaan omistama ja valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston ohjauksessa toimiva valtion erityistehtäväyhtiö. Sillä ei ole poliittista roolia ja päätäntävaltaa, eikä se toimi valtion budjettirahoituksen piirissä. Yhtiö on tarkoitettu toimimaan valtio-omistajan osakeyhtiömuotoisena työkaluna ja toteutusalustana, joka

  • hoitaa valtion sille osoittamia liiketoiminnallisia erityishankkeita,
  • toteuttaa valtio-omistajan osoittamia omistus- ja rakennejärjestelyitä ja muita transaktioita,
  • toteuttaa välillisiä omistuksia, joiden tavoitteena on lisätä joustavuutta valtion omistajaohjaukseen,
  • kehittää omistustensa arvoa.

Govenian tehtävänä on kehittää omistuksiaan liiketaloudellisin periaattein, pitkäjänteisesti ja omistaja-arvoa kasvattaen sekä realisoida omistuksiaan kulloinkin annettujen tavoitteiden mukaisesti. Operatiivista toimintaa harjoittavat tytäryhtiöt toimivat itsenäisesti ja muista konserniyhtiöistä riippumattomasti. Emoyhtiö huolehtii hallitustyöskentelyn kautta niiden liiketoiminnan strategisesta ohjauksesta sekä operatiivisen toiminnan ja riskienhallinnan valvonnasta.

Perustehtävänä on huolehtia siitä, että omistuksiin liittyvä toiminta ja omistaja-arvo kehittyvät valtio-omistajan tavoittelemalla tavalla. Governian rooli yritysten liiketoiminnan ja niiden yritysvastuun kehittämisessä on riippuvainen sille kuhunkin omistukseen annetusta tehtävästä.

Henkilöresurssit muodostuvat työparina toimivasta toimitusjohtajasta ja talouspäälliköstä. Governian hallituksen nimittää valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Hallitukseen kuuluu neljä jäsentä, joista päättyneellä kaudella yksi on omistajaohjausosastolta, yksi muualta valtionhallinnosta ja kaksi on valtionhallinnon ulkopuolelta.

Governian omistusten salkutus

Roolimme suhteessa omistuksiin on riippuvainen kunkin omistuksen tarkoituksesta ja valtio-omistajan antamasta tavoitteesta, jotka jakautuvat neljään pääryhmään:

Passiivinen
Aktiivinen

Governian tehtäväkenttä

Arvonkehityssalkku

Aktiivinen omistaja-arvon kasvattaminen ja omistuksen/liiketoiminnan strateginen kehittäminen

Gok Oy (100 %) Kruunuasunnot (100 %) RANTA-SARFVIK OY (50 %)

Exit 2014

Easy KM (100 %)

Exit 2016

Pajakulma (100 %)

Exit 2017

Cinia Group (77.8 %)

Liiketoiminnalliset erityistehtävät

Pitkäaikaiset liiketaloudellisin periaattein toteutettavat/hallinnoitavat strategiset hankkeet / omistukset

Pietarin Suomi-Talo OY (100 %)

Exit 2017

C-Lion 1 Oy

Exit 2017

Turun telakkakiinteistöt (100 %)

STAATTINEN SALKKU

Pitkäaikaisten vastuiden ja omistusten hoitaminen:
”parkkipaikka pitkäaikaiseen omistusten pysäköintiin”

Mikkeli Setrinmäen puhdistus-vastuu

Päättynyt 2015

SKOPin K-osakkeet (selvitystilan aikana)

VÄLILLISEN OMISTAMISEN SALKKU

Valtion välillisen omistamisen mahdollistaminen

GASONIA OY (1 %)

Exit 2015

Patria Oy (5 %)

Exit 2018

Raskone Oy (15 %)

Pieni
Omistuksen strateginen merkitys
Suuri