Omistaja-arvon kehittymisen kannalta on tärkeää, että omistetut yritykset pystyvät vastaamaan liiketoimintaympäristönsä muutoksiin ja sidosryhmien odotuksiin.

VALTION JA SIDOSRYHMIEN ODOTUKSET

Valtio odottaa yhtiöomaisuutensa hoidossa kokonaisetunsa kannalta mahdollisimman hyvää taloudellista ja yhteiskunnallista kokonaistulosta.

Omistaja-arvon kehittämiseen sisältyy yhtiöiden kilpailukyvyn pitkäjänteinen kasvattaminen yritysvastuullisella toimintatavalla. Tätä koskevat valtio-omistajan odotukset on määritelty tarkemmin vuoden 2016 Valtion omistajapolitiikkaa koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä

SIDOSRYHMIEN ODOTUKSET GOVERNIAA KOHTAAN
VALTIO-OMISTAJA
Valtioneuvosto ja omistajajohtajuusosasto
TYTÄRYHTIÖT
ml. hallitukset, toimiva johto ja henkilöstö
YHTEISKUNTA
mm. viranomaiset ja ministeriöt
MUUT KESKEISET SIDOSRYHMÄT
mm. rahoittajat
 • Valmius ja kyky huolehtia omistajan antamista tehtävistä
 • Yritysten omistaja-arvon kasvattaminen
 • Verojen maakohtainen maksaminen ja raportointi; aggressiivinen verosuunnittelu ei ole sallittua
 • Hyvän hallintotavan noudattaminen konserniyhtiöissä
 • Henkilöstön ja johdon palkitsemista koskevat valtion ohjeiden mukaiset toimintatavat
 • Ihmisoikeuksien huomioiminen omassa toiminnassa ja alihankintaketjussa
 • Toimeksiantoihin ja suoriin omistuksiin liittyvien ympäristöriskien hallinta
 • Ennakoiva toiminta riskien minimoimiseksi
 • Rahoituksellisten toimintaedellytysten turvaaminen ja mahdollistaminen
 • Valtio-omistajan tavoitteiden viestiminen
 • Kilpailukykyinen ja motivoiva palkitsemisjärjestelmä
 • Liiketoiminnan kehitysedellytysten ja työllisyysvaikutusten huomioonottaminen yrityskauppa- ja järjestelytilanteissa
 • Toimivan johdon tuki hallitustyöskentelyn ja erityisosaamisen kautta
 • Vastuullinen verokansalaisuus
 • Toiminnan läpinäkyvyys
 • Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen kaikissa konserniyhtiöissä
 • Palkitsemista koskevat vastuulliset ja läpinäkyvät toimintatavat
 • Hyvä hallintotapa –periaatteiden noudattaminen
 • Toiminnan määräystenmukaisuus
 • Riskienhallinta ja varautumissuunnitelmien ylläpitäminen
 • Taloudellisen raportoinnin luotettavuus
 • Vahva rahoitusasema
 • Suunnitelmallinen riskienhallinta
 • Omistuksen ennakoitavuus
 • Hyvää hallintotapaa koskeva ohjeistus
 • Ympäristövastuulliset toimintatavat

YRITYSVASTUUSEEN LIITTYVÄT TAVOITTEET

Governia on tunnistanut viisi keskeistä osa-aluetta, joissa sen toiminnalla konsernin emoyhtiönä ja valtion erityistehtäväyhtiönä on olennaisin vaikutus kestävän liiketoiminnan ja yritysvastuun edistämiseen:

1.

Kestävän liiketoiminnan kehittäminen operatiivisissa tytäryhtiöissä

2.

Yhtiölle annettujen erityistehtävien edellyttämän taloudellisen toimintakyvyn ja valmiuden ylläpitäminen

3.

Vastuullinen verokansalaisuus kaikissa konserniyhtiöissä

4.

Taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten sekä ympäristövaikutusten huomioiminen yritys- ja omistusjärjestelyissä

5.

Läpinäkyvä ja kohtuullinen palkitseminen

KESTÄVÄN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Konsernissa suurimmat vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan tulevat tytäryritysten liiketoiminnan sekä positiivisten että negatiivisten vaikutusten kautta. Siksi Governia edellyttää tytäryhtiöidensä toimivan aktiivisina yrityskansalaisina ja rakentavan kestävämpää tulevaisuutta oman osaamisensa, toimintansa, tuotteidensa ja palvelujensa avulla. Omistajana Governia edistää kestävän kehityksen toteutumista tarjoamalla konserniin kuuluville yrityksille työkalun tämän toteuttamiseen. Hallitustyöskentelyn kautta varmistetaan, että yritysvastuun toteutumista seurataan.

Governia on kehittänyt yhteistyössä Ethica Oy:n kanssa operatiivista liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöidemme käyttöön yritysvastuun johtamisen työkalun, joka

 • on liiketoimintalähtöinen ja vahvistaa henkilöstön ymmärrystä kestävän liiketoiminnan merkityksestä osana päivittäistä toimintaa,
 • auttaa yrityksiä integroimaan yritysvastuun osaksi päivittäistä liiketoimintaa,
 • soveltuu erikokoisille ja eri toimialoilla toimiville yrityksille,
 • kannustaa liittämään vastuullisuusnäkökulmat osaksi yrityksen tuotteita ja palveluita ja
 • linkittää kestävän liiketoiminnan osaksi asiakkuuksia ja asiakkaiden liiketoiminnan arvoketjua.

Johtamismallista voit lukea lisää täältä.

Johtamismalli on ollut käytössä Kruunuasunnot Oy:ssä vuodesta 2017 alkaen. Pietarin Suomi-talo -konsernin liiketoiminta alkoi loppuvuodesta 2018 ja toiminnan haltuunotto ja omistajamuutoksen järjestelyt jatkuu 2019 aikana. Vaikka johtamismalli otetaan käyttöön vasta liiketoiminnan vakiinnuttua, liiketoiminta tullaan rakentamaan jo aloitusvaiheessa kestävän kehityksen periaatteiden ja vastuullisten arvojen pohjalta.