YRITYS JA OMISTUSJÄRJESTELYIDEN VAIKUTUKSET

Konsernia vuonna 2017 koskevilla omistusjärjestelyillä (Turun Telakkakiinteistöt Oy:n myynti ja Cinia Groupin siirto valtion suoraan omistukseen liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjaukseen) ei ollut henkilöstövaikutuksia eikä merkittäviä taloudellisia vaikutuksia yhtiöiden toimintaan.

LÄPINÄKYVÄ JA KOHTUULLINEN PALKITSEMINEN

Konserniyhtiöissä hallituksen jäsenten lukumäärät sekä heille maksettujen palkkioiden yhteismäärät vuoden 2017 lopussa olivat (luvut tuhatta euroa, t€): (Vuonna 2017 irtaantuneiden yritysten luvut eivät sisälly tähän.)

  Governia Oy Kruunuasunnot Oy GoK Oy
Jäsenten lukumäärä 4 5 1
Kk-korvaus pj. 1800 €/kk,
muut 1300 €/kk
1200 €/kk*
Kokouspalkkio 600 €/kokous 600 €/kk*
Palkkiot yht. 2017 102 t€ (117 t€) 91,8 t€ (69 t€)

* Muille kuin Governia –konsernin palveluksessa oleville jäsenille

Governia-konsernin yhtiöissä vuonna 2017 maksetut tulospalkkiot olivat:

Tilikaudella 2017 maksetut tulospalkkiot (tuhatta euroa)* Governia Oy Kruunuasunnot Oy
Toimihenkilöt n/a 21,9
Päälliköt 0,0 24,1
Johto 42,2 39,4
Kaikki yhteensä 42,2 85,4

* Tilikaudelta 2016 maksettavat tulospalkkiot, jotka maksettiin 2017

MAAPERÄN PUHDISTUSVASTUU PURSIALASSA

Mikkelin Pursialassa sijaitsevan entisen VR:n ratapölkkykyllästämön maaperän puhdistusvastuu siirtyi Governialle vuonna 2005. Puhdistus tehdään yhdessä Liikenneviraston kanssa.

Maanpuhdistuksen tavoitteena on vähentää maaperässä olevan myrkyllisen kreosootin vaikutusta pohjaveteen ja turvata Mikkelin Pursialan vedenottamon raakaveden laatu. Pohjavedessä olevien yhdisteiden kulkeutumisen etenemistä pohjaveden virtaussuunnassa seurataan voimassa olevan tarkkailuohjelman mukaisesti ja haitta-aineiden kulkeutuman riskejä varten on tehty varautumissuunnitelma.

Kohteen pumppauskunnostusta ja pohjaveden seurantaa on jatkettu vuoden 2017 aikana tarkkailuohjelman mukaisesti. Ohjausryhmä piti kaksi seurantapalaveria. Ohjausryhmään kuuluvat valvova viranomainen (Etelä-Savon ELY-keskus), Mikkelin kaupunki ja Mikkelin vesilaitos, Governia Oy ja Liikennevirasto.

  2017 2016 2015
Pumpattu vesimäärä vuodesta 2009 122 000 m3 110 000 m3 90 000 m3
Kreosoottia poistettu pumppauskunnostuksella vuodesta 2009 579,2 kg 519 kg 413 kg
Kreosoottia jäljellä (arvio) noin 16 000 kg noin 16 000 kg noin 16 000 kg
Rautasakan määrä 24 680 kg 36 000 kg 23 000 kg
Governian osuus kustannuksista 70 000 € 90 000 € 187 000 €