Vuoden 2017 tärkeimpänä yritysvastuuseen liittyvänä tavoitteenamme oli uuden kestävän liiketoiminnan johtamismallin ja työkalun käyttöönottaminen operatiivista liiketoimintaa harjoittavissa konserniyhtiöissä.

Governian omistuksessa oli vuonna 2017 kaksi operatiivista liiketoimintaa harjoittavaa tytärkonsernia, Cinia Group ja Kruunuasunnot, joissa molemmissa johtamismalli otettiin käyttöön vuoden 2017 aikana. Käyttöönotossa yhtiöt valitsivat YK:n kestävän kehityksen teemoista omaan toimintaansa keskeisesti liittyvät teemat, valitsivat niihin liittyvät mittarit ja asettivat niille mitattavat tavoitteet.

Vuoden 2018 aikana johtamismallin käyttö ja mittareiden säännöllinen seuraaminen vakiinnutetaan osaksi tytäryhtiöiden toimintaa. Kruunuasunnot jatkoi myös yritysvastuuraportointinsa kehittämistä ja GRI-viitekehyksen (GRI = Global Reporting Initiative) mukaista vastuuraportointia. Kruunuasunnoissa saavutetuista tuloksista voit lukea Kruunuasuntojen yhteiskuntavastuuraportista täältä.

Lisää johtamismallista voit lukea täältä.

ERITYISTEHTÄVIEN EDELLYTTÄMÄN TALOUDELLISEN TOIMINTAKYVYN JA VALMIUDEN YLLÄPITO

Osa-alue

Mittari

Tot. 2017

Tot. 2016

1)

Maksuvalmius

Quick ratio

179,07

47,8

2)

Vakavaraisuus

Omavaraisuusaste

74,7%

66,5%

3)

Velanottokyky

Nettovelkaantumisaste

-1,2%

+30%

Governian konserniyhtiöilleen antaman tai kanavoiman rahoituksen tarkoituksena on mahdollistaa kulloiseenkin toimeksiantoon liittyvät investoinnit. Governialla oli konserniyhtiöidensä jälleenrahoitukseen liittyviä korollisia velkoja vuoden 2017 lopussa 34,0 (53,6) milj. euroa. Vuonna 2017 annoimme tytäryhtiöille investointirahoitusta 4,9 (7,5) miljoonaa euroa.