Governia Oy on valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston alaisuudessa toimiva Suomen valtion sataprosenttisesti omistama niin sanottu erityistehtäväyhtiö. Sen vahvaa tasetta käytetään valtion yhtiölle osoittamien omistus- ja rakennejärjestelyiden toteuttamiseen. Meillä ei ole poliittista roolia, emmekä toimi viranomaisen roolissa.

Perustehtävämme on huolehtia siitä, että omistuksiimme liittyvä toiminta ja omistaja-arvo kehittyvät valtio-omistajan tavoittelemalla tavalla. Roolimme yritysten liiketoiminnan ja niiden yritysvastuun kehittämisessä on riippuvainen meille kulloinkin annetusta tehtävästä näissä järjestelyissä.

Organisaatioomme kuuluu toimitusjohtaja ja talouspäällikkö. Hallituksen nimittää valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Hallitukseen kuului vuoden 2017 lopussa neljä jäsentä, joista yksi on omistajaohjausosastolta, kaksi muualta valtionhallinnosta ja yksi on valtionhallinnon ulkopuolelta.

Governian omistusten salkutus

Governian rooli sen omistusten kehittämisessä ja valtion toimialajärjestelyssä on riippuvainen yhtiölle annetusta tehtävästä näissä järjestelyissä. Governian omistukset ryhmitellään sen mukaan, mikä kunkin omistuksen rooli ja tavoite on valtiolle ja mikä paino yhtiöllä on niiden omistaja-arvon kehittämisessä.

EI STRATEGINEN
Governian rooli omistuksen kehittämisessä
STRATEGINEN

GOVERNIAN OMISTUKSET, OMISTUSOSUUDET JA TEHTÄVÄT 2017

Hallinnointisalkku
OMISTUSTEN JA VARALLISUUDEN PITKÄAIKAINEN HALLINNOINTI

 • Aktiivinen omaisuuserien hallinnointi
 • Omaisuuseriä tai yritysomistuksia, joiden kehittäminen on pitkäjänteistä
 ARVOPAPERIT

 • Taloudellisia toimintaedellytyksiä tukeva hyvä likviditeetti ja maltillinen tuotto alhaisella riskillä

Uusi

PIETARIN SUOMI-TALO OY

RANTA-SARFVIK OY (50 %)

 • Sijoitusten arvon kasvattaminen ja realisointi maa-alueen kehittämisen ja myyntien kautta
KEhityssalkku
AKTIIVINEN OMISTAJA-ARVON KASVATTAMINEN

 • Aktiivinen hallitustyöskentelyn johtaminen strategisten linjausten kautta
 • Erityisasiantuntemuksen ja konsernipalveluiden tarjoaminen
 • Omistus tullut Governiaan osana valtion strategisia toimialajärjestelyjä
 • Tavoitteena liiketoiminnan aktiivinen kehittäminen, kannattavuuden parantaminen sekä omistaja-arvon kasvattaminen
KRUUNUASUNNOT OY (100 %)

 • Puolustus- voimien asuntotarpeen tyydyttäminen
 • Asuntokannan peruskorjaaminen
 • Yhtiön kannattavuuden ja strategian kehittäminen

Exit 2017

CINIA GROUP OY (77,5 %)

 • Suomi–Saksa -merikaapelin rakentaminen ja omistaminen sekä yhden kaapeliparin käyttöoikeuden varmistaminen valtiolle
 • Liiketoiminnan kehittäminen
Gok Oy

 • Kiinteistöjen kehitys
 • Rahoituksellisten toimintaedellytysten varmistaminen

 

STAATTINEN SALKKU
PITKÄAIKAISTEN VASTUIDEN HOITAMINEN JA OMISTUSTEN “PARKKIPAIKKA”

 • Omistusten hallinnointi, operointi yhteistyökumppaneiden kautta
 • Pitkäaikaisia omistuksia tai vastuita, jotka edellyttävät riskienhallintaa ja/tai omistajuuden merkitys on passiivinen
PURSIALAN MAA-ALUEEN PUHDISTUS- VASTUU

 • Saastuneen maa-alueen puhdistus ja riskienhallinta
RASKONE OY (15 %)

 • Passiivinen osakeomistus

Exit 2017

TURUN TELAKKAKIINTEISTÖT OY (100 %)

 • Kiinteistön omistaminen ja vuokraaminen telakkakäyttöön
VÄLILLISEN OMISTAMISEN SALKKU
VALTION VÄLILLISEN STRATEGISEN OMISTUKSEN MAHDOLLISTAMINEN

 • Osallistuminen transaktioihin ja passiivinen omistaminen
 • Väliaikaisia tai muita omistuksia, joita ei hallinnoida aktiivisesti
 • Omistuksen päätarkoituksena on valtion strategisen omistusjärjestelyiden toteuttaminen tai välillisen omistuksen mahdollistaminen

 

GASONIA OY (1 %)

 • Valtion hajautettu omistusjärjestely

Exit 2017

C-LION OY (1 A-(ERITYIS) OSAKE)

 • Valtion käyttöön varatun merikaapeliparin omistamisen ja käyttöoikeuden varmistaminen
EI STRATEGINEN
Governian omistajaroolin merkitys valtion toimialajärjestelyissä
STRATEGINEN