Omistaja-arvon kehittymisen kannalta on tärkeää, että omistamamme yritykset pystyvät vastaamaan liiketoimintaympäristönsä muutoksiin ja sidosryhmien odotuksiin. Kestävän kehityksen megatrendit liittyvät ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen vähenemiseen, väestön ikääntymiseen ja kaupungistumiseen, jotka kaikki tuovat yritysten toimintaympäristöille monenlaisia haasteita mutta tarjoavat myös uusia mahdollisuuksia.

VALTION JA SIDOSRYHMIEN ODOTUKSET

Valtio odottaa yhtiöomaisuutensa hoidossa kokonaisetunsa kannalta mahdollisimman hyvää taloudellista ja yhteiskunnallista kokonaistulosta.

Omistaja-arvon kehittämiseen sisältyy yhtiöiden kilpailukyvyn pitkäjänteinen kasvattaminen yritysvastuullisella toimintatavalla. Tätä koskevat valtio-omistajan odotukset on määritelty tarkemmin vuoden 2016 Valtion omistajapolitiikkaa koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä.

SIDOSRYHMIEN ODOTUKSET GOVERNIAA KOHTAAN
VALTIO-OMISTAJA
Valtioneuvosto ja omistajajohtajuusosasto
TYTÄRYHTIÖT
ml. hallitukset, toimiva johto ja henkilöstö
YHTEISKUNTA
mm. viranomaiset ja ministeriöt
MUUT KESKEISET SIDOSRYHMÄT
mm. rahoittajat
 • Valmius ja kyky huolehtia omistajan antamista tehtävistä
 • Yritysten omistaja-arvon kasvattaminen
 • Verojen maakohtainen maksaminen ja raportointi; aggressiivinen verosuunnittelu ei ole sallittua
 • Hyvän hallintotavan noudattaminen konserniyhtiöissä
 • Henkilöstön ja johdon palkitsemista koskevat valtion ohjeiden mukaiset toimintatavat
 • Ihmisoikeuksien huomioiminen omassa toiminnassa ja alihankintaketjussa
 • Toimeksiantoihin ja suoriin omistuksiin liittyvien ympäristöriskien hallinta
 • Ennakoiva toiminta riskien minimoimiseksi
 • Rahoituksellisten toimintaedellytysten turvaaminen ja mahdollistaminen
 • Valtio-omistajan tavoitteiden viestiminen.
 • Kilpailukykyinen ja motivoiva palkitsemisjärjestelmä
 • Liiketoiminnan kehitysedellytysten ja työllisyysvaikutusten huomioonottaminen yrityskauppa- ja järjestelytilanteissa
 • Vastuullinen verokansalaisuus
 • Toiminnan läpinäkyvyys
 • Eettisten periaatteiden noudattaminen kaikissa konserniyhtiöissä
 • Palkitsemista koskevat vastuulliset ja läpinäkyvät toimintatavat
 • Hyvä hallintotapa (corporate governance) –periaatteiden noudattaminen
 • Toimitaan lain ja säädösten mukaisesti
 • Riskienhallinta ja varautumissuunnitelmien ylläpitäminen
 • Taloudellisen raportoinnin luotettavuus
 • Suunnitelmallinen riskienhallinta
 • Omistuksen pysyvyys
 • Hyvää hallintotapaa koskeva ohjeistus
 • Ympäristövastuullisuuden noudattaminen toiminnassa

YRITYSVASTUUSEEN LIITTYVÄT TAVOITTEET

Governia on, sen erityistehtäväluonne huomioiden, tunnistanut viisi keskeistä osa-aluetta, joissa sen toiminnalla konsernin emoyhtiönä ja valtion erityistehtäväyhtiönä on olennaisin vaikutus kestävään liiketoimintaan ja yritysvastuuseen:

1.

Kestävän liiketoiminnan kehittäminen operatiivisissa tytäryhtiöissä

2.

Yhtiölle annettujen erityistehtävien edellyttämän taloudellisen toimintakyvyn ja valmiuden ylläpitäminen

3.

Vastuullinen verokansalaisuus kaikissa konserniyhtiöissä

4.

Taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten sekä ympäristövaikutusten huomioiminen yritys- ja omistusjärjestelyissä

5.

Läpinäkyvä ja kohtuullinen palkitseminen

KESTÄVÄN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Vuoden 2017 tärkeimpänä tavoitteenamme oli edellisvuonna kehittämämme liiketoimintalähtöisen yritysvastuun työkalun / johtamismallin käyttöönotto operatiivisissa tytäryhtiöissämme. Työkalun kehitystyön taustalla on valtio-omistajan linjaus siitä, että valtion enemmistöomisteisten yhtiöiden tulee integroida yritysvastuu osaksi liiketoimintaansa sekä asettaa sille mitattavat tavoitteet. Näin myös tapahtui: sekä Kruunuasunnot Oy että Cinia Group Oy ottivat työkalun käyttöön alkuvuodesta 2017 ja määrittivät mitattavat tavoitteet.

Koko liiketoimintamme ja arvoketjumme suurimmat vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan tulevat tytäryritysten liiketoiminnan sekä positiivisten että negatiivisten vaikutusten kautta. Haluamme Governiassa, että omistamamme operatiiviset yritykset toimivat aktiivisina yrityskansalaisina ja rakentavat kestävämpää tulevaisuutta oman osaamisensa, toimintansa, tuotteidensa ja palvelujensa avulla. Omistajana voimme parhaiten edistää kestävän kehityksen toteutumista tarjoamalla yrityksillemme työkalun tämän toteuttamiseen. Hallitustyöskentelyn kautta varmistamme, että yritysvastuun toteutumista myös seurataan.

Tytäryhtiöitä varten kehittämämme johtamisen työkalu

 • on liiketoimintalähtöinen ja vahvistaa henkilöstön ymmärrystä päivittäisen toiminnan merkityksestä osana kestävää liiketoimintaa,
 • auttaa yrityksiä integroimaan yritysvastuun osaksi päivittäistä liiketoimintaa,
 • soveltuu erikokoisille ja eri toimialoilla toimiville yrityksille,
 • kannustaa liittämään vastuullisuusnäkökulmat osaksi yrityksen tuotteita ja palveluita, sekä
 • linkittää kestävän liiketoiminnan osaksi asiakkuuksia ja asiakkaiden liiketoiminnan arvoketjua.

Johtamismallista voit lukea lisää täältä.

ERITYISTEHTÄVIEN EDELLYTTÄMÄN TALOUDELLISEN TOIMINTAKYVYN JA VALMIUDEN YLLÄPITO

Governia Oy toimii valtio-omistajan työkaluna omistus- ja rakennejärjestelyissä sekä sille osoitettujen tehtävien toteuttajana. Vastuullinen toimintapa edellyttää siitä huolehtimista, että yhtiö säilyttää taloudellisen toimintakykynsä huolehtia sille osoitetuista tehtävistä ja ylläpitää taloudellista valmiutta uusien tehtävien vastaanottamiselle. Tämän kannalta keskeistä on kyetä ylläpitämään pitkällä aikavälillä hyvää:

1.

maksuvalmiutta

2.

vakavaraisuutta

3.

rahoituksen hankintakykyä

VASTUULLINEN VEROKANSALAISUUS

Kukin operatiivista liiketoimintaa harjoittava konserniyhtiö tai alakonserni maksaa verot omasta toiminnastaan siihen maahan, johon ne liiketoiminnan perusteella pitää maksaa. Governia ei salli omistamilleen yhtiöille kytköksiä niin sanottuihin veroparatiisiyhtiöihin.

Kukin konsernin yritys vastaa itsenäisesti verosuunnittelustaan tarkoituksenmukaisuuden periaatteella. Aggressiivinen verosuunnittelu on kiellettyä. Verosuunnittelua tehdään vain verovähennyskelpoisten tilinpäätössiirtojen, tilinpäätösvarausten ja konserniavustusten puitteissa.

Veroasioiden johtamisessa keskeistä on epävarmuustekijöiden hallitseminen ja pienentäminen. Lisäksi varmistetaan, että yhteistyö veroviranomaisten kanssa toimii hyvin, verotuksen sääntelymuutoksiin vastataan ajoissa ja mahdollisiin yllätyksiin reagoidaan viivytyksettä. Epäselvissä tilanteissa käytetään ulkopuolisia veroasiantuntijoita.

YRITYS- JA OMISTUSJÄRJESTELYIDEN VAIKUTUKSET

Huolehdimme meille määrättyjen toimeksiantojen kuten yritys- ja omistusjärjestelyjen toteuttamisesta niin, että myös vastuullisuuden näkökulmat tiedostetaan ja huomioidaan päätöksenteossa. Tämä sisältää myös Governia Oy:n taloudellisten valmiuksien varmistamisen ja ylläpidon, jotta olemme valmiit vastaaanottamaan ja hoitamaan myös uusia toimeksiantoja.Yritys- ja omistusjärjestelyissä korostuu erityisesti taloudellinen vastuu, jossa keskeistä on

 • valtio-omistajalle kokonaistaloudellisesti kannattavat irtautumiset. Tämä sisältää myös omistettujen yritysten ja yritysjärjestelyiden vaikutukset henkilöstöön, paikalliseen elinkeinoelämään, ympäristöön ja yhteiskuntaan.
 • yhtiön sijoitusvarallisuudesta huolehtiminen ja sen kehittäminen matalalla riskillä maksuvalmiuden heikentymättä

Lisäksi kulloisillekin erityistehtäville asetetaan omat toimeksiantokohtaiset tavoitteet, joihin voi liittyä myös yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä tavoitteita.

LÄPINÄKYVÄ JA VASTUULLINEN PALKITSEMINEN

Kaikissa konsernimme yrityksissä on käytössä koko henkilöstöä koskevat tulospalkkio-ohjelmat. Ylimmän johdon palkitsemisessa noudatetaan Valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen 13.5.2016 mukaista palkitsemisohjetta. Sen mukaan tulospalkkion enimmäismäärä voi olla 15 % vuosipalkasta tai palkkionsaajan poikkeuksellisen hyvän henkilökohtaisen suorituksen perusteella enintään 30 %. Johdon tulospalkkiot perustuvat kokonaan lyhyen aikavälin palkitsemiseen. Pitkän aikavälin palkitsemiseen perustuvaa tulospalkkio-ohjelmaa ei yhtiöissä ole käytössä, eikä minkään yhtiön ylin johto omista yhtiön osakkeita eikä optioita.