Governian kyky toimeksiantojen vastaanottamiseen, niiden toteuttamiseen ja niihin liittyvistä vastuista huolehtimiseen perustuu vahvaan taseeseen, korkeaan maksuvalmiuteen ja hyvään velanottokykyyn. Alla olevat luvut sisältävät emoyhtiö Governia Oy:n tiedot.

Governia Oy:n taloudellisen vastuun tunnusluvut

MILJ. EUROA) 2016 2015
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 0,1 -0,1
RAHOITUSERÄT ILMAN ARVONALENTUMISIA JA OSIKOJA YHT. 1,4 0,9
OSINKOTUOTOT 0,7 0,0
 
TASEEN LOPPUSUMMA 203,0 225,0
OMAVARAISUUSASTE (%) 67% 62%
OMAN PÄÄOMAN TUOTTO % -3% 1%
SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO % -2% 0%
NETTOVELKAANTUMISASTE 30% 42%
QUICK RATIO 47,8 59,5
 
KONSERNIYHTIÖIDEN PUOLESTA ANNETUT TAKAUKSET 0,0 0,0
MUUT TASEEN ULKOPUOLISET VASTUUT 2,4 2,0
KONSERNIYHTIÖIDEN JÄLLEENRAHOITUKSEEN LIITTYVÄT EMOYHTIÖN NOSTAMAT KOROLLISET VELAT 53,6 71,5

Governian konserniyhtiöilleen antaman tai kanavoiman rahoituksen tarkoituksena on mahdollistaa kulloiseenkin toimeksiantoon liittyvät investoinnit. Vuonna 2016 annoimme tytäryhtiöille 7,5 miljoonaa euroa lisärahoitusta (18,0 miljoonaa euroa vuonna 2015). Tytäryhtiöissä toteutettiin 27,2 miljoonan euron investoinnit (73,1 miljoonaa euroa vuonna 2015), joista huomattavin oli Cinian merikaapelihanke, joka valmistui vuonna 2016 (merikaapelin kokonaisinvestointi 2015-2016 yhteensä 65 miljoonaa euroa).

Rahoitus konserniyhtiölle
UUSRAHOITUS KONSERNIYHTIÖILLE MILJ. EUROA 2016 2015
VAPAAN OMAN PÄÄOMAN SIJOITUKSET -0,1 6,1
VIERAAN PÄÄOMAN EHTOINEN RAHOITUS 0,9 1,5
ANNETUT TAKAUKSET KONSERNIYHTIÖIDEN PUOLESTA 0,0 3,3
Rahavirrat sidosryhmille
SIDOSRYHMÄ (MILJ. EUROA) 2016 2015
LIIKEVAIHTO JA LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 1,7 0,7
OSINGOT JA KORKOTUOTOT TYTÄRYRITYKSILTÄ 1,9 0,9
SIJOITUSTOIMINNAN RAHOITUSTUOTOT 1,0 0,9
TUOTOT YHTEENSÄ 4,6 2,4
     
TAVAROIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAJAT -0,5 -0,4
HENKILÖSTÖ (SISÄLTÄEN SIVUKULUT) -0,5 -0,4
VALTIO: VÄLITTÖMÄT VEROT -0,2 -0,1
OMISTAJAT (OSINGOT) 0,0 0,0
RAHOITTAJAT (KORKOKULUT) -0,8 -0,8
INVESTOINTEJA KOSKEVAT TIEDOT: KS. EDELLÄ

Governia ei saa valtiolta suoria taloudellisia tukia, eikä se anna suoria yleishyödyllisiä, poliittisia eikä muitakaan tukia.

Omistusjärjestelyt

Vuoden 2016 merkittävin omistusjärjestely liittyi Pajakulma Oy:n koko osakekannan myymiseen. Governia osti alkuvuonna 2015 valtio-omistajalta saadun toimeksiannon mukaisesti tappiollisen ja haastavassa taloudellisessa murrosvaiheessa olleen Pajakulma Oy:n koko osakekannan Raskone Oy:ltä . Tavoitteeksi asetettiin Pajakulman liiketoiminnan kannattavuuden kääntäminen nopeasti kestävälle pohjalle.

Yhtiön liiketoiminnasta tehdyn analyysin pohjalta käynnistettiin ensimmäiset tervehdyttämistoimenpiteet. Yhtiön liiketoiminnan tervehdyttäminen todettiin vaativan toimialaosaamista ja omistajaa, jolla olisi mahdollisuus tehdä yhtiössä myös merkittäviä rakenteellisia järjestelyjä. Pajakulman osakekannan myynnistä järjestettiin tarjouskilpailu, jonka tuloksena yhtiö myytiin syyskuussa 2016 samalla toimialalla toimivalle kotimaiselle perheyritykselle Jyki Group Oy:lle. Uusi omistaja kykenee tarjoamaan Pajakulmalle yhtiön kehittämiseen tarvittavat laajemmat resurssit ja kannattavuuden kääntämisen kannalta välttämättömiä synergia-etuja. Uusi omistaja mahdollistaa Pajakulman liiketoiminnan kehittämisen pitkällä aikavälillä ja yhtiön teollisen toiminnan jatkumisen Suomessa ilman merkittäviä välittömiä henkilöstövaikutuksia. Samalla se avaa Pajakulmalle ovet vientimarkkinoille.

Johdon palkitseminen

Konserniyhtiöissä hallituksen jäsenten lukumäärät sekä heille maksettujen palkkioiden yhteismäärät vuonna 2016 olivat (luvut tuhatta euroa, t€):

  Governia Oy Kruunuasunnot Oy Cinia group Oy
Jäsenten lukumäärä 5 5 6
Kk-korvaus pj. 1800 €/kk,
muut 1300 €/kk
1200 €/kk* pj. 1800 €/kk,
muut 1300 €/kk
Kokouspalkkio 600 €/kokous 600 €/kk* 600 €/kk*
Palkkiot yht. 2016 117 t€ (118,8 t€) 66 t€ (66 t€) 148,1 t€ (131,4 t€)

* Muille kuin Governia –konsernin palveluksessa oleville jäsenille

Kaikkien konserniyhtiöiden ylin johto tulospalkkiojärjestelmän piirissä, jossa vuotuisen tulospalkkion enimmäismäärä on 15 % vuosipalkasta tai palkkionsaajan poikkeuksellisen hyvän henkilökohtaisen suorituksen perusteella enintään 30 % (Cinia Group Oy:n toimitusjohtajalla enint. 40 %). Johdon tulospalkkiot perustuvat kokonaan lyhyen aikavälin palkitsemiseen. Pitkän aikavälin palkitsemiseen perustuvaa tulospalkkio-ohjelmaa ei yhtiöissä ole käytössä, eikä minkään yhtiön ylin johto omista yhtiön osakkeita eikä optioita. Kaikissa yrityksillä on käytössä koko henkilöstöä koskevat tulospalkkio-ohjelmat.

Governia-konsernin yhtiöissä vuonna 2016 maksetut tulospalkkiot olivat (tuhatta euroa, t€):

Tilikaudella 2016 maksetut tulospalkkiot (tuhatta euroa)* Governia Oy Kruunuasunnot Oy Cinia-konserni
Toimihenkilöt n/a 9,3 25,6
Päälliköt 0,0 10,8 106,3
Johto 37,8 57,7 55,2
Kaikki yhteensä 37,8 77,8 187,1

* Tilikaudelta 2015 maksettavat tulospalkkiot, jotka maksettiin 2016