Governia Oy on Suomen valtion sataprosenttisesti omistama yhtiö, ja toimimme valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston alaisuudessa. Olemme niin sanottu valtion erityistehtäväyhtiö, jonka vahvaa tasetta käytetään valtion tavoittelemien omistus- ja rakennejärjestelyiden toteuttamiseen. Meillä ei ole poliittista roolia, emmekä toimi viranomaisen roolissa.

Perustehtävämme on huolehtia siitä, että omistuksiimme liittyvä liiketoiminta ja niiden omistaja-arvo kehittyvät valtio-omistajan tavoittelemalla tavalla. Roolimme yritysten liiketoiminnan ja niiden yhteiskuntavastuun kehittämisessä on riippuvainen meille kulloinkin annetusta tehtävästä näissä järjestelyissä.

Organisaatioomme kuuluu toimitusjohtaja ja talouspäällikkö. Hallituksen nimittää Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Hallitukseen kuuluu tilikaudella 2017 viisi jäsentä, joista kaksi on omistajaohjausosaston virkamiehiä, kaksi muualta valtionhallinnosta ja yksi on valtionhallintoon nähden riippumaton jäsen.

Governian omistusten salkutus

Governian rooli sen omistusten kehittämisessä ja valtion toimialajärjestelyssä on riippuvainen yhtiölle annetusta tehtävästä näissä järjestelyissä. Yhtiön omistukset voidaan ryhmitellä sen mukaan, mikä on Governian omistajaroolin merkitys valtion omistusten rakennejärjestelyissä ja sen mukaan, mikä paino yhtiöllä on omistaja-arvon ja kehittämisessä.

EI STRATEGINEN
Governian rooli omistuksen kehittämisessä
STRATEGINEN

GOVERNIAN OMISTUKSET, OMISTUSOSUUDET JA TEHTÄVÄT 2016

Hallinnointisalkku
OMISTUSTEN JA VARALLISUUDEN PITKÄAIKAINEN HALLINNOINTI

 • Aktiivinen omaisuuserien hallinnointi
 • Omaisuuseriä tai yritysomistuksia, joiden kehittäminen on pitkäjänteistä
 ARVOPAPERIT

 • Taloudellisia toimintaedellytyksiä tukeva hyvä likviditeetti ja maltillinen tuotto alhaisella riskillä
RANTA-SARFVIK OY (50 %)

 • Sijoitusten arvon kasvattaminen ja realisointi maa-alueen kehittämisen ja myyntien kautta
KEhityssalkku
AKTIIVINEN OMISTAJA-ARVON KASVATTAMINEN

 • Aktiivinen hallitustyöskentelyn johtaminen strategisten linjausten kautta
 • Erityisasiantuntemuksen ja konsernipalveluiden tarjoaminen
 • Omistus tullut Governiaan osana valtion strategisia toimialajärjestelyjä
 • Tavoitteena liiketoiminnan aktiivinen kehittäminen, kannattavuuden parantaminen sekä omistaja-arvon kasvattaminen
KRUUNUASUNNOT OY (100 %)

 • Puolustus- voimien asuntotarpeen tyydyttäminen
 • Asuntokannan peruskorjaaminen
 • Yhtiön kannattavuuden ja strategian kehittäminen
CINIA GROUP OY (77,5 %)

 • Suomi–Saksa -merikaapelin rakentaminen ja omistaminen sekä yhden kaapeliparin käyttöoikeuden varmistaminen valtiolle
 • Liiketoiminnan kehittäminen

Uusi

Gok Oy

 • Kiinteistöjen kehitys
 • Rahoituksellisten toimintaedellytysten varmistaminen

Myyty 2016

PAJAKULMA OY

STAATTINEN SALKKU
PITKÄAIKAISTEN VASTUIDEN HOITAMINEN JA OMISTUSTEN “PARKKIPAIKKA”

 • Omistusten hallinnointi, operointi yhteistyökumppaneiden kautta
 • Pitkäaikaisia omistuksia tai vastuita, jotka edellyttävät riskienhallintaa ja/tai omistajuuden merkitys on passiivinen
PURSIALAN MAA-ALUEEN PUHDISTUS- VASTUU

 • Saastuneen maa-alueen puhdistus ja riskienhallinta
RASKONE OY (15 %)

 • Passiivinen osakeomistus
TURUN TELAKKAKIINTEISTÖT OY (100 %)

 • Kiinteistön omistaminen ja vuokraaminen telakkakäyttöön
VÄLILLISEN OMISTAMISEN SALKKU
VALTION VÄLILLISEN STRATEGISEN OMISTUKSEN MAHDOLLISTAMINEN

 • Osallistuminen transaktioihin ja passiivinen omistaminen
 • Väliaikaisia tai muita omistuksia, joita ei hallinnoida aktiivisesti
 • Omistuksen päätarkoituksena on valtion strategisen omistusjärjestelyiden toteuttaminen tai välillisen omistuksen mahdollistaminen

Myyty 2016

PATRIA OYJ

GASONIA OY (1 %)

 • Valtion hajautettu omistusjärjestely
C-LION OY (1 A-(ERITYIS) OSAKE)

 • Valtion käyttöön varatun merikaapeliparin omistamisen ja käyttöoikeuden varmistaminen
EI STRATEGINEN
Governian omistajaroolin merkitys valtion toimialajärjestelyissä
STRATEGINEN