Omistaja-arvon kehittymisen kannalta on tärkeää, että omistamamme yritykset pystyvät vastaamaan liiketoimintaympäristönsä muutoksiin ja sidosryhmien odotuksiin. Kestävän kehityksen megatrendit liittyvät ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen vähenemiseen, väestön ikääntymiseen ja kaupungistumiseen, jotka kaikki tuovat yritysten toimintaympäristöille monenlaisia haasteita mutta tarjoavat myös uusia mahdollisuuksia.

VALTION JA SIDOSRYHMIEN ODOTUKSET

Valtio odottaa yhtiöomaisuutensa hoidossa kokonaisetunsa kannalta mahdollisimman hyvää taloudellista ja yhteiskunnallista kokonaistulosta.

Omistaja-arvon kehittämiseen sisältyy yhtiöiden kilpailukyvyn pitkäjänteinen kasvattaminen yhteiskuntavastuullisella toimintatavalla. Tätä koskevat valtio-omistajan odotukset on määritelty tarkemmin vuoden 2016 Valtion omistajapolitiikkaa koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä.

SIDOSRYHMIEN ODOTUKSET GOVERNIAA KOHTAAN
VALTIO-OMISTAJA
Valtioneuvosto ja omistajajohtajuusosasto
TYTÄRYHTIÖT
ml. hallitukset, toimiva johto ja henkilöstö
YHTEISKUNTA
mm. viranomaiset ja ministeriöt
MUUT KESKEISET SIDOSRYHMÄT
mm. rahoittajat
 • Valmius ja kyky huolehtia omistajan antamista tehtävistä
 • Yritysten omistaja-arvon kasvattaminen
 • Verojen maakohtainen maksaminen ja raportointi; aggressiivinen verosuunnittelu ei ole sallittua
 • Hyvän hallintotavan noudattaminen konserniyhtiöissä
 • Henkilöstön ja johdon palkitsemista koskevat valtion ohjeiden mukaiset toimintatavat
 • Ihmisoikeuksien huomioiminen omassa toiminnassa ja alihankintaketjussa
 • Toimeksiantoihin ja suoriin omistuksiin liittyvien ympäristöriskien hallinta
 • Ennakoiva toiminta riskien minimoimiseksi
 • Rahoituksellisten toimintaedellytysten turvaaminen ja mahdollistaminen
 • Valtio-omistajan tavoitteiden viestiminen.
 • Kilpailukykyinen ja motivoiva palkitsemisjärjestelmä
 • Liiketoiminnan kehitysedellytysten ja työllisyysvaikutusten huomioonottaminen yrityskauppa- ja järjestelytilanteissa
 • Vastuullinen verokansalaisuus
 • Toiminnan läpinäkyvyys
 • Eettisten periaatteiden noudattaminen kaikissa konserniyhtiöissä
 • Palkitsemista koskevat vastuulliset ja läpinäkyvät toimintatavat
 • Hyvä hallintotapa (corporate governance) –periaatteiden noudattaminen
 • Toiminnan määräystenmukaisuus
 • Riskienhallinta ja varautumissuunnitelmien ylläpitäminen
 • Taloudellisen raportoinnin luotettavuus
 • Suunnitelmallinen riskienhallinta
 • Omistuksen pysyvyys
 • Hyvää hallintotapaa koskeva ohjeistus
 • Ympäristövastuullisuuden noudattaminen toiminnassa

YHTEISKUNTAVASTUUSEEN LIITTYVÄT TAVOITTEET

Päätavoitteemme yhteiskuntavastuun osalta voidaan kiteyttää:

1.

Kestävän liiketoiminnan kehittäminen operatiivisissa tytäryhtiöissä

2.

Vastuullinen verokansalaisuus kaikissa konserniyhtiöissä

3.

Taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten sekä ympäristövaikutusten huomioiminen yritys- ja omistusjärjestelyissä

KESTÄVÄN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Vuoden 2016 tärkeimpänä tavoitteenamme oli liiketoimintalähtöisen yhteiskuntavastuun työkalun / johtamismallin luominen. Tällä toteutetaan valtio-omistajan toukokuussa 2016 julkistamaan yhteiskuntavastuuta koskevaanlinjausta, jonka mukaan valtio odottaa enemmistöomisteisten yhtiöiden integroivan yhteiskuntavastuun osaksi liiketoimintaansa.

Koko liiketoimintamme ja arvoketjumme suurimmat vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan tulevat tytäryritysten liiketoiminnan sekä positiivisten että negatiivisten vaikutusten kautta. Governiassa haluamme, että omistamamme operatiiviset yritykset toimivat aktiivisina yrityskansalaisina ja rakentavat kestävämpää tulevaisuutta oman osaamisensa, toimintansa, tuotteidensa ja palvelujensa avulla. Omistajana voimme parhaiten edistää kestävän kehityksen toteutumista tarjoamalla yrityksillemme työkalun tämän toteuttamiseen. Hallitustyöskentelyn kautta varmistamamme, että yhteiskuntavastuun toteutumista myös seurataan.

Yhdessä asiantuntijoiden kanssa kehitimme johtamisen työkalun, joka

 • on liiketoimintalähtöinen ja vahvistaa henkilöstön ymmärrystä kestävän liiketoiminnan merkityksestä osana päivittäistä toimintaa,
 • auttaa yrityksiä integroimaan yhteiskuntavastuun osaksi päivittäistä liiketoimintaa,
 • soveltuu erikokoisille ja eri toimialoilla toimiville yrityksille,
 • kannustaa liittämään vastuullisuusnäkökulmat osaksi yrityksen tuotteita ja palveluita, sekä
 • linkittää kestävän liiketoiminnan osaksi asiakkuuksia ja asiakkaiden liiketoiminnan arvoketjua.

Johtamismallista voit lukea lisää täältä.

VASTUULLINEN VEROKANSALAISUUS

Kukin operatiivista liiketoimintaa harjoittava konserniyhtiö tai alakonserni maksaa verot omasta toiminnastaan siihen maahan, johon ne liiketoiminnan perusteella pitää maksaa. Governia ei salli omistamilleen yhtiöille kytköksiä niin sanottuihin veroparatiisiyhtiöihin.

Kukin konsernin yritys vastaa itsenäisesti verosuunnittelustaan tarkoituksenmukaisuuden periaatteella. Aggressiivinen verosuunnittelu on kiellettyä. Konserniyhtiössä verosuunnittelua tehdään lähinnä verovähennyskelpoisten tilinpäätössiirtojen, tilinpäätösvarausten ja konserniavustusten puitteissa.

Veroasioiden johtamisessa keskeistä on epävarmuustekijöiden hallitseminen ja pienentäminen sekä sen varmistaminen, että yhteistyö veroviranomaisten kanssa toimii hyvin, että verotuksen sääntelymuutoksiin vastataan ajoissa ja mahdollisiin yllätyksiin reagoidaan viivytyksettä. Epäselvissä tilanteissa käytetään ulkopuolisia veroasiantuntijoita.

YRITYS- JA OMISTUSJÄRJESTELYT

Huolehdimme meille määrättyjen toimeksiantojen kuten yritys- ja omistusjärjestelyjen toteuttmaisesta niin, että myös vastuullisuuden näkökulmat tiedostetaan ja huomioidaan kaikessa päätöksenteossa. Tämä sisältää myös Governia Oy:n taloudellisten valmiuksien varmistaminen ja ylläpitäminen uusien toimeksiantojen vastaanottamista ja hoitamista varten.

Yritys- ja omistusjärjestelyissä korostuu erityisesti taloudellinen vastuu, jossa keskeistä on:

 • Valtio-omistajalle kokonaistaloudellisesti kannattavat irtautumiset ja realisoinnit. Tämä sisältää myös omistettujen yritysten ja yritysjärjestelyiden vaikutukset henkilöstöön, paikalliseen elinkeinoelämään, ympäristöön ja yhteiskuntaan.
 • Yhtiöllä olevan sijoitusvarallisuudesta huolehtiminen ja sen kehittäminen matalalla riskillä maksuvalmiuden heikentymättä.

Lisäksi kulloisillekin erityistehtäville asetetaan omat toimeksiantokohtaiset tavoitteet, joihin voi liittyä myös yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä tavoitteita.