KESTÄVÄN LIIKETOIMINNAN JOHTAMISMALLI

Kestävän liiketoiminnan johtamismallin integroimisella kiinteäksi osaksi omistamiemme operatiivisten yritysten liiketoimintaa, ohjaamme niitä toimimaan aktiivisesti kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi.

Yhtiöiden käyttöön kehitetty kestävän liiketoiminnan johtamismalli pohjautuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (UN Sustainable Development Goals), jonka 17 tavoitetta asuivat voimaan vuoden 2016 alussa. siinä määritellyt periaatteet sitovat kaikkia YK:n jäsenmaita ja sitä kautta myös yrityksiä. Tavoitteet muodostavat globaalin tiekartan, jonka avulla valtioiden toiminta pyritään saamaan kestävälle polulle. Useat edelläkävijäyritykset ovat ottaneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteet omaa liiketoimintastrategiaansa ohjaaviksi tavoitteiksi. Se opastaa, miten yhteiskuntavastuu tuodaan osaksi yrityksen johtamista, strategiaa ja toimintoja.

Johtamismallin kolme tasoa

Tahtotila ja vaatimukset

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vastuuraportointi

Omistajaohjaus yhteiskuntavastuussa

Johtamismallin tasot

Tavoitetila

Teemat, mitattavat tavoitteet ja toimenpiteet

Kestävää kehitystä edistävät toimintatavat ja liiketoiminnan perusvaatimukset

Yritystason tulos

Yrityksen tavoitetila, missio ja visio

Kestävää kehitystä tukeva vahva yrityskuva, innovatiiviset palvelut & tuotteet, erottautuminen ja asiakasarvo

Tehokas toiminta ja riskienhallinta

Governian tytäryritysten tavoitetilaa kirkastetaan ja täsmennetään kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun näkökulmasta. Prosessissa tytäryritykset valitsevat yrityksen liiketoiminnan kannalta olennaisimmat kestävän kehityksen teemat. Sen jälkeen kullekin teemalle asetetaan mitattavat tavoitteet seuraavan kolmen vuoden ajalle ja sovitaan toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteet ja toimenpiteet jalkautetaan osaksi yrityksen päivittäistä toimintaa muun muassa määrittelemällä liiketoimintokohtaiset toimenpiteet. Tavoitteiden toteutumisesta vastaavat ko. liiketoiminnoista vastaavat henkilöt sekä toimitusjohtaja. Tavoiteasetannasta ja niiden saavuttamisesta raportoidaan hallitukselle ja yhtiökokoukselle säännöllisesti.

Vastuullisuuden perusvaatimukset

Kestävän liiketoiminnan johtamismalli on tytäryhtiöiden työkaluna vastuullisuuden perusvaatimusten määrittelyssä. Perusvaatimuksia arvioitaessa huomioidaan yrityksen liiketoiminnan erityispiirteet ja resurssit, ja kukin tytäryhtiö laatii niihin omaan toimintaansa sopivat tavoitteet.

Perusvaatimukset koskevat toimintatapoja, joilla yritys voi parantaa toimintansa tehokkuutta hyvillä toimintamalleilla tai minimoida mahdollisia kestävään kehitykseen liittyviä riskejä ja liiketoiminnan negatiivisia vaikutuksia. Perusvaatimusten täyttäminen tuo usein positiivisia vaikutuksia päivittäiseen toimintaan, kun henkilöstö, toimitusketjut ja muut sidosryhmät sitoutuvat niihin paremmin.

Perusvaatimukset on määritelty eri sidosryhmien odotusten, yleisten hyvien yhteiskuntavastuukäytäntöjen ja valtion omistajaohjauksen tavoitteiden yrityksille suunnatun ohjeistuksen perusteella. Perusvaatimuksia, kuten myös kestävän kehityksen teemoja, päivitetään yhtiöiden liiketoimintaympäristön muuttuessa.

Alla olevassa taulukossa on tiivistelmä niistä vastuullisuuden perusvaatimuksista, jotka on sisällytetty johtamismalliin ja joita kukin tytäryritys tarkastelee omassa toiminnassaan.


HANKINNAT

Tarjouspyynnöissä ja hankintapäätöksissä huomioidaan kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa myös hankinnan kohteen kannalta olennaiset ympäristö- ja sosiaaliset kriteerit. Hankintasopimuksissa edellytetään palvelun/tuotteen tarjoajalta voimassa olevan ympäristölainsäädännön noudattamista ja ihmisoikeuksien kunnioittamista kaikessa liiketoiminnassa ja liikesuhteissa, sekä kykyä varmistaa, että yritys/yhteistyökumppani ei ole omalla toiminnallaan suoraan tai epäsuoraan osallinen ihmisoikeusloukkauksiin.

HENKILÖSTÖKÄYTÄNNÖT

Henkilöstökäytännöissä huomioidaan ja edistetään tasa-arvoa (myös sukupuolten välistä tasa-arvoa) ja yhdenvertaisuutta työsuhteen kaikissa vaiheissa, kuten rekrytoinnissa, palkkatasossa, urakehityksessä, koulutuksessa, muutostilanteissa sekä työsuhteen päättyessä. Henkilöstön työterveyttä ja- turvallisuutta kehitetään jatkuvasti panostamalla ennaltaehkäiseviin käytäntöihin. Mahdolliset työterveysriskit kartoitetaan/tarkistetaan ja tarvittavat työturvallisuusohjeet päivitetään vuosittain.

HALLINTO JA TALOUS

Eettiseen ohjeistukseen on kirjattu korruption torjuminen sekä ohjeet liittyen sellaisten lahjusten tai etujen vastaanottamiseen, joilla pyritään vaikuttamaan päätöksentekoon. Ohjeistus viestitään koko henkilöstölle. Väärinkäytösten ja eettisten ohjeiden vastaisen toiminnan ilmoittamiselle on kanava, joka on kaikkien henkilökunnan jäsenten käytössä. Aggressiivisen verosuunnittelun harjoittaminen on kiellettyä, ja verot maksetaan siihen maahan, missä tulos on tehty. Veroparatiisikytkökset ovat kiellettyjä. Verojen maksamisesta raportoidaan maakohtaisesti.

TUOTANTO / OMAT TOIMINNOT

Vaikutukseltaan merkittävän energian ja/tai veden käytön vähentämiseksi ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi on asetettu vuositavoitteet. Tuotannollisesta toiminnasta syntyvän jätteen määrää pyritään aktiivisesti vähentämään a) kehittämällä toimintatapoja, joilla jätteen syntymistä pystytään minimoimaan b) lajittelemalla jätejakeet mahdollisimman tehokkaasti kierrätykseen tai hyötykäyttöön itselle tai yhteistyökumppaneille c) asettamalla vuositavoitteet jätteen vähentämiseksi. Uusiutuvien ja kierrätysmateriaalien käyttöä pyritään lisäämään mahdollisuuksien mukaan.

TUOTE- JA PALVELUKEHITYS

Materiaaleissa ja raaka-aineissa pyritään välttämään kiistanalaisia ja konfliktiraaka-aineita ja/tai hankkimaan niitä sertifioiduista lähteistä. Materiaalien turvallisuuteen ja myrkyttömyyteen kiinnitetään huomiota. Kierrätettyjen ja/tai biopohjaisten materiaalien käyttöä pyritään lisäämään silloin, kun ne vastaavat käyttövaatimuksia. Palvelukehityksessä priorisoidaan mahdollisimman energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä ratkaisuja, ja kestävät valinnat tehdään asiakkaille mahdollisimman helpoksi tehokkaan viestinnän avulla.

MUUT YHTEISKUNTAVASTUUN JOHTAMISVÄLINEET

Yhteiskuntavastuuseen liittyvät asiat ovat monella tavalla osa päivittäistä toimintaamme ja päätöksentekoa. Tässä on lueteltu keskeisimmät muut johtamisvälineet, joiden avulla huolehdimme vastuullisesta toiminnasta konsernin eri yhtiöissä:

HALLITUSTYÖSKENTELY KONSERNIYHTIÖISSÄ

Governian toimitusjohtaja kuuluu jokaisen konserniyhtiön hallitukseen. Hallitustyöskentelyn kautta varmistamme yhteiskuntavastuuta koskevan seurannan toteutumisen hallituksessa sekä vastuullista toimintaa koskevien toimintaohjeiden ja -periaatteiden asianmukaisuuden ja riittävyyden.

EETTISET OHJEET

Governiassa käytössä oleva eettisen toiminnan ohjeistus koskee kaikkia konserniin kuuluvia yhtiöitä. Ohjeistus päivitettiin viimeksi keväällä 2016. Tytäryhtiöissä eettisen toiminnan valvonta on yhtiöiden hallitusten vastuulla.

RAHOITUSPOLIITIIKAN PUITEOHJEISTUS

Emoyhtiön rahoituspolitiikan puiteohjeistus toimii ohjeena konserniyhtiöiden rahoituspolitiikan laadinnassa ja ohjaa mm. rahoituslähteiden ja korkosuojausinstrumenttien valinnassa, rahoitusriskien hallinnassa ja valvonnassa.

YHTIÖKOHTAINEN RISKIENHALLINTAJÄRJESTELMÄ

Jokaisen tytäryhtiön hallitus vastaa, että yhtiössä tehdään vuosittainen riskiarviointi.

KONSERNIN PALKITSEMISPERIAATTEET

Konsenrin emoyhtiönä Governian hallitus seuraa, että yhtiökohtaisissa palkitsemisohjelmissa noudatetaan valtion periaatepäätöksen mukaista palkitsemista.

TOIMENPIDE- JA VARAUTUMISSUUNNITELMAT

Kaikissa ympäristövastuiden hoitoon liittyvissä tehtävissä tulee olla käytössä toimenpide- ja varautumissuunnitelmat viranomaisten edellyttämässä laajuudessa.

SISÄINEN TARKASTUS JA CONTROLLER-TOIMINTO

Kaikissa konserniyhtiöissä on sisäisen tarkastuksen toiminto, minkä lisäksi jokaiseen yhtiöön tehdään vähintään yksi tilikauden aikainen tilintarkastuskäynti normaalin tilinpäätöstarkastuksen lisäksi. Konsernitason controller-toiminto seuraa ja analysoi tytäryhtiöiden taloudellista raportointia säännöllisesti sekä raportoi siitä emoyhtiön hallitukselle.