C-LION 1 OY

Cinia-konsernin tytäryhtiö, joka omistaa vuoden 2016 aikana valmistuneen ja käyttöönotetun Suomi-Saksa merikaapelin. Governia omistaa yhtiöstä suoraan yhden A-osakkeen, johon liittyy erityisoikeus hallita ja käyttää kahta yhteensä kahdeksasta kuituparista. Oikeuden tarkoitus on varmistaa Suomen valtiolle ulkomaan tiedonsiirtokapasiteetin käyttömahdollisuus mahdollisissa poikkeustilanteissa.

GOK OY

Governia perusti kiinteistökehitysyhtiö GoK Oy:n vuonna 2016, joka osti Nordic Morning Oy:ltä noin 3,5 hehtaarin suuruisen maa-alueen. Alue on osa Helsingin Kuninkaantammeen rakennettavaa 5000 asukkaan ekologisesti kestävää asuinaluekokonaisuutta. Lue lisää tästä.

Alkuvuonna 2017 vahvistuneen asemakaavan myötä GoKin omistamalle alueelle tuli 24 000 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta. GoK ei tule itse toteuttamaan em. rakennusoikeutta, vaan se tulee myymään em. rakennusoikeudet ajan kanssa edelleen.

GoK Oy:tä voidaan jatkossa käyttää muissa vastaavissa hankkeissa konsernin kiinteistökehitysyhtiönä.

RANTASARFVIK OY

Rantasarfvik Oy on yhdessä IVG Polarin kanssa (50/50) omistettu yhtiö, joka kehittää kaavoituksen kautta Kirkkonummen Sarfvikissa sijaitsevia maa-alueita ja realisoi tontti-omaisuutta yhdessä Sato Oyj:n kanssa.

Markkinatilanteesta johtuen myynti on edennyt odotettua hitaammin . Yhtiön omistuksessa on alueella lisäksi kaavoittamatonta maata n 30 ha, jonka kehittäminen on riippuvaista Kirkkonummen kunnan lähivuosien kaavoitusohjelmasta ja -aikataulusta.

TURUN TELAKKAKIINTEISTÖT OY

Yhtiö osti vuonna 2013 Turun Telakan maa-alueet silloiselta telakkayhtiöltä STX Finlandilta. Maa-alue vuokrattiin telakkayhtiölle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Vuonna 2014 telakan uudeksi omistajaksi tuli saksalainen Meyer Werft. Tällä hetkellä telakan tilauskanta on hyvä ja toiminnan jatkuvuuteen aiemmin liittyneet uhat poistuneet.

Telakan toimintaan liittyen ympäristöriskien hallinta ja hoito on vastuutettu vuokrasopimuksessa vuokralaiselle (telakkayhtiö). Omistajavaihdoksen seurauksena riski on paremmin hallinnassa.

MAANPUHDISTUSVASTUU PURSIALASSA

Mikkelin Pursialassa sijaitsevan entisen VR:n ratapölkkykyllästämön maaperän puhdistusvastuu siirtyi Governialle vuonna 2005.

Maanpuhdistuksen tavoitteena on vähentää maaperässä olevan myrkyllisen kreosootin vaikutusta pohjaveteen ja turvata Mikkelin Pursialan vedenottamon raakaveden laatu. Pohjavedessä olevien yhdisteiden kulkeutumisen etenemistä pohjaveden virtaussuunnassa seurataan voimassa olevan tarkkailuohjelman mukaisesti ja haitta-aineiden kulkeutuman riskejä varten on tehty varautumissuunnitelma.

Kohteen pumppauskunnostusta ja pohjaveden seurantaa on jatkettu vuoden 2016 aikana tarkkailuohjelman mukaisesti. Ohjausryhmä piti kaksi seurantapalaveria. Ohjausryhmään kuuluvat valvova viranomainen (Etelä-Savon ELY- keskus), Mikkelin kaupunki ja Mikkelin vesilaitos, Governia Oy ja Liikennevirasto.

Vuoden 2016 aikana on tutkittu erilaisia vaihtoehtoisia puhdistusmenetelmiä, mutta ne eivät ole osoittautuneet kustannustehoikkaiksi ja toteuttamiskelpoisiksi.

  2016 2015
Pumpattu vesimäärä vuodesta 2009 110 000 m3 90 000 m3
Kreosoottia poistettu pumppauskunnostuksella vuodesta 2009 519 kg 413 kg
Kreosoottia jäljellä (arvio) noin 16 000 kg noin 16 000 kg
Rautasakan määrä 2016 36 000 kg 23 000 kg
Kreosootilla pilaantunut aktiivihiilijäte 2016 1000 kg  
Governian osuus kustannuksista 90 000 € 187 000 €